Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30.06.1999, sp. zn. 14 Co 547/99, ECLI:CZ:KSPL:1999:14.CO.547.1999.1

Právní věta:

Ve sporu ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi podnikateli zapsanými v obchodním rejstříku, z nichž žádný neposkytuje půjčky v rámci předmětu svého podnikání (činnosti), je k řízení v prvním stupni příslušný okresní soud.

Soud: Krajský soud v Plzni
Datum rozhodnutí: 30.06.1999
Spisová značka: 14 Co 547/99
Číslo rozhodnutí: 66
Rok: 2000
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Napadeným usnesením O k r e s n í s o u d v Plzni – městě vyslovil svoji věcnou nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení, bude věc postoupena Krajskému soudu v Plzni jako soudu příslušenému. Své rozhodnutí odůvodnil ustanovením § 104a odst. 1 o.s.ř., neboť podle § 9 odst. 3 písm. a), odd. aa) o.s.ř., je věcně příslušný k projednání věci v prvním stupni krajský soud, když jde o spor mezi dvěma obchodními společnostmi a důvodem sporu je půjčka vzniklá při jejich podnikatelské činnosti

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včas odvolání. V něm namítal, že není splněna podmínka § 9 odst. 3 a odd. aa) o.s.ř. pro určení věcné příslušnosti krajského soudu, neboť by muselo jít o spor při podnikatelské činnosti účastníků a nikoliv jen o spor v souvislosti s podnikatelskou činností. V dané věci nejde o spor, ve kterém by šlo ze strany obou účastníků o práva a povinnosti vznikající při výkonu jejich podnikatelské činnosti, neboť podle výpisu z obchodního rejstříku ani jeden z účastníků nemá předmětem činnosti poskytování půjček. Navrhoval změnu napadeného usnesení tak, aby námitka věcné nepříslušnosti, vznesená odpůrcem, byla zamítnuta.

K r a j s k ý s o u d v Plzni přezkoumal napadené usnesení podle § 212 odst. 1 o.s.ř., přihlédl k obsahu odvolání a poté dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Ve věci rozhodl, aniž musel nařizovat odvolací jednání, když odvolání směřovalo do usnesení okresního soudu (§ 214 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.). Odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Z odůvodnění:

V posuzované věci je předmětem řízení nárok navrhovatele na zaplacení částky 368 000Kč s příslušenstvím z titulu původně uzavřené půjčky mezi Š. E., s. r. o. jako věřitelem a společností P. 2000, s. r. o. jako dlužníkem, ve výši 19 000 000 Kč. K závazku následně na základě dohody s věřitelem ze dne 28. 1. 1994 přistoupil R., s. r. o. (žalovaný) a konečně posléze mezi věřitelem Š. E. P., s. r. o. a Š., koncern, a. s. (nyní Š., a. s. – žalobce) byla uzavřena dne 20. 7. 1994 smlouva o postoupení pohledávky ve výši 19 000 000 Kč. Účelem původní půjčky poskytnuté společnosti P. 2000, s. r. o. bylo krytí nákladů vzniklých v souvislosti s realizací kontraktu mezi firmou P. 2000, s. r. o. a ruskou společností D.

Podle § 9 odst. 3 písm. a), odd. aa) o.s.ř. krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech obchodní spory z právních vztahů mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jsou-li oba účastníci zapsáni v obchodním rejstříku. Pro tyto účely mají banky postavení podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku. Zcela nepochybně v daném případě jsou oba účastníci podnikateli ve smyslu citovaného ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) odd. aa) o.s.ř., obě společnosti jsou zapsány v obchodním rejstříku. Pokud jde o druhou podmínku určení věcné příslušnosti krajského soudu k rozhodování obchodních sporů podle citovaného ustanovení, je nutno přisvědčit námitce odvolatele, že nestačí, aby šlo o spor pouze v souvislosti s podnikatelskou činností, ale o spor, ve kterém jde u obou účastníků o práva a povinnosti vzniklé při výkonu podnikatelské činnosti. Pokud tedy povahou sporu je nárok z půjčky mezi obchodními společnostmi, byt‘ poskytnuté k účelům podnikání, a předmětem činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku ani jednoho z účastníků řízení není poskytování půjček, jde tak o spor pouze v souvislosti s podnikatelskou činností, na který však ustanovení § 9 odst. 3 písm. a), odd. aa) o.s.ř. nedopadá. K řízení v prvním stupni je proto příslušný okresní soud.