Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 08.01.1998, sp. zn. 7 Co 538/97, ECLI:CZ:KSHK:1998:7.CO.538.1997.1

Právní věta:

Soud může výrokem rozsudku zbavit fyzickou osobu způsobilosti k právním úkonům nebo ji v této způsobilosti omezit. Výrok rozsudku o omezení způsobilosti fyzické osoby jen ohledně samostatného jednání před soudy a úřady je v rozporu se zákonem.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 08.01.1998
Spisová značka: 7 Co 538/97
Číslo rozhodnutí: 12
Rok: 1999
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Omezení způsobilosti k právním úkonům, Zbavení způsobilosti k právním úkonům, Způsobilost k právním úkonům
Předpisy: 40/1964 Sb. § 10 odst. 2 40/1964 Sb. § 34
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud v Jičíně rozsudkem omezil Š. J. ve způsobilosti podle ustanovení § 10 odst. 2 obč. zák., a to tak, že není schopen jednat před soudy a jednat s úřady “s výjimkou obstarávání záležitostí vedoucích k zajištění běžných životních potřeb”.

K odvolání Š. J. Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením zrušil rozsudek soudu prvního stupně a řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům zastavil.

Z odůvodnění:

Ve výroku rozsudku, jímž soud omezuje fyzickou osobu ve způsobilosti k právním úkonům, určí rozsah tohoto omezení se zřetelem k právním úkonům, z nichž vznikají podle ustanovení občanského zákoníku (srov. § 34 obč. zák.), popřípadě podle jiných právních předpisů právní vztahy mezi právními subjekty. S omezením fyzické osoby v této způsobilosti ve vztazích hmotněprávních je pak spojeno ze zákona i omezení ve způsobilosti procesní.

Nebyl proto správný postup soudu prvního stupně, když bez vyslovení omezení ve vztazích hmotněprávních vyslovil omezení způsobilosti jednat samostatně před soudy a úřady. Procesní úkony nejsou právními úkony ve smyslu ustanovení § 34 občanského zákoníku a nelze proto na ně užít právní úpravu obsaženou v ustanovení § 10 odst. 2 občanského zákoníku. Nelze ani omezovat fyzické osoby v jejich právu petičním, zaručeném Ústavou České republiky (ústavním zákonem č. 1/1993 Sb.), bez vyslovení omezení způsobilosti v hmotněprávních vztazích nebo mimo rámec takto vysloveného omezení (srov. k tomu stanoviska uveřejněná pod č. 34/1985 a č. 35/1985 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozsah omezení způsobilosti k právním úkonům v hmotněprávních vztazích je přitom třeba ve výroku rozsudku soudu přesně určit, a to buď pozitivním nebo negativním způsobem.

Protože soud prvního stupně v řízení a při rozhodování postupoval odlišně od toho, co bylo shora vysvětleno, odvolací soud jeho rozsudek zrušil a současně řízení zastavil, neboť závěry vyplývající z posudku znalce – psychiatra, který byl v řízení před soudem prvního stupně proveden, neodůvodňovaly postup soudu prvního stupně v řízení a jeho rozhodnutí v tomto řízení.