Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 03.10.1996, sp. zn. Ovs 54/96 a Ovs 70/96, ECLI:CZ:NS:1996:OVS.54.1996.1

Právní věta:

Absence, neúplnost nebo nesprávnost údajů, které podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 247/1995, o volbách do Parlamentu České republiky, musí být uvedeny na hlasovacích lístcích, zásadně brání registraci přihlášky kandidáta ( § 62 odst. 2 a § 63 odst. 3 téhož zákona). Naproti tomu uvedení údajů o zmocněnci politické strany nebo hnutí ( § 61 odst. 4 písm. f/ zákona č. 247/1995 Sb.), která přihlášku kandidáta podává, se netýká náležitostí přihlášky kandidáta k registraci. Nelze tedy odepřít registraci podané přihlášky kandidáta s poukazem např. na to, že příloha přihlášky neobsahuje údaj o náhradníku zmocněnce politické strany (politického hnutí), která přihlášku podává.

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 03.10.1996
Spisová značka: Ovs 54/96 a Ovs 70/96
Číslo rozhodnutí: 1
Rok: 1997
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Volby
Předpisy: 247/1995 Sb. § 67 odst. 2
§ 61 odst. 4 písm. f
§ 62 odst. 2
§ 63 odst. 3
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Z odůvodnění:

Ústřední volební komise na svém zasedání dne 25. a 26. září 1996 projednala a odmítla přihlášky k registraci kandidátů V. O. a M. K. pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996, podané navrhující politickou stranou. Svá rozhodnutí Ústřední volební komise odůvodnila v obou případech závěrem, že přihlášky nesplňují náležitosti předepsané ustanovením § 61 zákona č. 247/1995 Sb., neboť v příloze přihlášek byl v rozporu s požadavkem zákona uveden vždy pouze jeden náhradník zmocněnce politické strany.

Navrhující politická strana včas podaným návrhem žádala, aby Nejvyšší soud České republiky rozhodl o zaregistrování těchto kandidátů. V návrhu dovozovala, že důvodem odmítnutí přihlášky k registraci jsou ve smyslu ustanovení § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb. nesprávné a neúplné údaje přihlášky. Údaje požadované pod písm. f) citovaného ustanovení však nemají podle navrhovatele charakter zákonných náležitostí přihlášky; neuvedení údaje o druhém náhradníku tedy nemůže být důvodem pro odmítnutí přihlášky ve smyslu ustanovení § 63 odst. 3 ve spojení s § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z důvodů, které odpůrce vedly k odmítnutí uvedených přihlášek, přezkoumal v řízení podle ustanovení § 200m občanského soudního řádu jejich náležitosti a dospěl k závěru, že návrh je důvodný.

Náležitosti, jež musí obsahovat přihláška k registraci kandidáta pro volbu do senátu, jsou předepsány v ustanovení § 61 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 247/1995 Sb. Údaje zde vyžadované se jednak soustřeďují k identifikaci kandidáta jako konkrétní fyzické osoby – občana České republiky (ty jej nezaměnitelně individualizují jako kandidáta volby) a k určení volebního obvodu, ve kterém k andiduje (písm. a/, písm. d/), a jednak směřují k vyloučení možnosti dvojí volby kandidáta (písm. e/ ); vypovídají také o jeho členství v politické straně či politickém hnutí, případně o absenci takového členství (písm. c/, písm. e/ ).

Smyslem řízení o registraci přihlášky je získání takových údajů o kandidátu, které jsou potřebné pro tisk hlasovacích lístků (viz údaje, které podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb. musí být uvedeny na hlasovacím lístku) a tedy pro informaci voliče, jakož i k ověření, že kandidát je způsobilým nositelem Ústavou České republiky zaručeného pasívního volebního práva (splňuje podmínky volitelnosti). Absence, neúplnost, či nesprávnost těchto údajů zásadně brání registraci přihlášky ( § 62 odst. 2, § 63 odst. 3 téhož zákona).

Naproti tomu ustanovení § 61 odst. 4 písm. f) zákon č. 247/1995 Sb. vyslovuje požadavek zjevně jiný. Třebaže tu je uvedení údaje o zmocněnci a jeho náhradnících spojeno s kandidátní listinou (a ta je v souvislosti s volbami do senátu pojmově vyloučena), je bezprostředně patrné (a to také proto, že tomuto údaji je vyhrazena až příloha), že požadavek na označení náhradníků zmocněnce se neobrací k náležitostem přihlášky.

Jestliže totiž přihlášku podává politická strana nebo politické hnutí, pak musí být určeno, kdo jedná jménem strany či politického hnutí v registračním řízení. K tomu zákon povolává zmocněnce označeného politickou stranou (hnutím) a z důvodu přiměřené opatrnosti, jež je výrazem obecných zkušeností, formuluje požadavek na uvedení dvou náhradníků tohoto zmocněnce.

Citované ustanovení § 61 odst. 4 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. nemá přímý vztah k náležitostem, které vyjadřují pasívní volební právo; zakládá se jím jen speciální reprezentace politické strany pro její jednání v právních vztazích upravených volebním zákonem. Posuzování následku chybějícího údaje o druhém náhradníkovi zmocněnce tedy zcela zjevně vybočuje z prověřování zákonných náležitostí přihlášky k registraci, tak jak je ukládá ustanovení § 62 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona. Odepřít registraci podané přihlášky navrhovatele, t.j. zabránit kandidátu ve využití Ústavou ČR zaručeného pasívního volebního práva (čl. 19 odst. 2 Ústavy ČR) s poukazem na to, že obsahují pouze údaj o jednom náhradníku, není proto vzhledem k výše uvedenému možné.

Vycházeje z vyslovených závěrů Nejvyšší soud shledal návrh na zaregistrování ve výroku označených kandidátů důvodným ( § 200m odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

Na základě tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky příslušné obvodní volební komise podle § 64 zákona č. 247/1995 Sb. zaregistrují ve výroku jmenované kandidáty pro určené volební obvody.