Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 03.10.1996, sp. zn. Ovs 22/96, ECLI:CZ:NS:1996:OVS.22.1996.1

Právní věta:

Pokud zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zavedl legislativní zkratku "politická strana" jako společné označené politické strany a politického hnutí a této zkratky poté použil v ustanovení § 61 odst. 4 písm. c) a e) pro vyjádření povinnosti uvést v přihlášce příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí, nebo skutečnosti, že není členem žádné politické strany ani politického hnutí, je nutno použití téže legislativní zkratky v přihlášce k vyjádření údaje, pro který zákon tuto zkratku zavedl, považovat za dostatečně jasnou formulaci požadovaného údaje.

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 03.10.1996
Spisová značka: Ovs 22/96
Číslo rozhodnutí: 2
Rok: 1997
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Volby
Předpisy: 247/1995 Sb. § 61 odst. 4 písm. c
§ 61 odst. 4 písm. e
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Z odůvodnění:

Rozhodnutím z 25. 9. 1996, č.j. ÚVK 254/22/1996, rozhodla Ústřední volební komise o odmítnutí přihlášky J. Š. k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, podané navrhující politickou stranou. Rozhodnutí odůvodnila tím, že přihláška obsahuje neúplný údaj o tom, zda je J. Š. členem politické strany nebo politického hnutí. Z toho, že termín „politická strana“, používaný v zákoně č. 247/1995 Sb., je legislativní zkratkou pro termín „politická strana, politické hnutí“, zavedenou v § 8 odst. 2 tohoto zákona, vyplývá podle názoru Ústřední volební komise, že pro označení toho, že kandidát není členem žádné politické strany ani hnutí, nepostačuj e uvést, že není členem žádné politické strany, a to tím spíše, že prováděcí vyhláška k zákonu č. 74/1996 Sb. ve svých vzorech uvádí nezkrácený termín.

Navrhující politická strana se poté obrátila na Nejvyšší soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování přihlášeného kandidáta J. Š. podle ustanovení § 87 zákona č. 247/1995 Sb. a ustanovení § 200m odst. 1 písm. c) o.s.ř. V návrhu zejména uvedla, že formulace, kterou použila v přihlášce („není členem žádné politické strany“) je doslovnou citací ustanovení § 61 odst. 4 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. Ústřední volební komise vychází z textů vzorových tiskopisů vydaných v příloze vyhlášky č. 74/1996 Sb.; ty však vyjma vzorů hlasovacích lístků nejsou závazné; jejich texty jdou nad rámec zákona. Zákon č. 247/1995 Sb. stanoví důvody odmítnutí přihlášky taxativně; Ústřední volební komise však odmítla přihlášku z důvodu nesouladu s textem vzorového tiskopisu, tedy z důvodu v zákoně neuvedeného. Navrhující politická strana uváděla, že pojem politické hnutí Ústava České republiky nezná; tento pojem zavádí zákon č. 424/1991 Sb., aniž by definoval rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím.

Nejvyšší soud po zjištění, že návrh byl podán včas, subjektem k tomu oprávněným a byl řádně podepsán statutárním orgánem navrhující politické strany, posoudil rozhodnutí Ústřední volební komise a dospěl k závěru, že je nesprávné.

Zákon č. 247/1995 Sb. v ustanovení § 61 odst. 4 písm. c) zařazuje mezi náležitosti přihlášky údaj o příslušnosti kandidáta k určité politické straně či politickému hnutí nebo o tom, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí, a v písm. e) téhož odstavce vyžaduje prohlášení kandidáta o těchto skutečnostech. Tento požadavek vyjadřuje citovaný zákon pomocí legislativní zkratky zavedené v § 8 odst. 2, věta první, tak, že politická strana a politické hnutí se nadále v zákoně označují jen společným pojmem politická strana. V přihlášce, kterou podala navrhující politická strana, se požadované údaje uvádějí pomocí formulací „kandidát není členem žádné politické strany“ a „nejsem členem žádné politické strany“.

Přesný způsob vyznačení požadovaných údajů o politické příslušnosti v přihlášce zákon nepředepisuje. Pro úplnost je třeba dodat, že prováděcí vyhláška č. 74/1996 Sb. sice obsahuje vzor přihlášky, ani tento vzor však neupravuje jednotně způsob vyjádření požadavku formulovaného v § 61 odst. 4 písm. c) a e) zákona č. 247/1995 Sb. Z toho je třeba dovodit, že v přihlášce lze použít jakoukoli formulaci, ze které budou požadované údaje o politické příslušnosti jasně vyplývat. Pokud zákon č. 247/1995 Sb. zavedl legislativní zkratku „politická strana“ jako společné označení politické strany a politického hnutí a této zkratky poté použil v ustanovení § 61 odst. 4 písm. c) a e) pro vyjádření povinnosti uvést v přihlášce příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnosti, že není členem žádné politické strany ani politického hnutí, je nutno použití téže legislativní zkratky v přihlášce k vyjádření údaje, pro který zákon tuto zkratku zavedl, považovat za dostatečně jasnou formulaci požadovaného údaje.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 87 zákona č. 247/1995 Sb., a § 200m odst. 1 písm. c) o.s.ř. rozhodl o zaregistrování J. Š. jako kandidáta pro volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Na základě tohoto rozhodnutí příslušná obvodní volební komise zaregistruje podle ustanovení § 64 zákona č. 247/1995 Sb. J. Š. pro jím v přihlášce uvedený volební obvod.