Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.12.1992, sp. zn. 1 Nt 120/1992, ECLI:CZ:MSPH:1992:1.NT.120.1992.1

Právní věta:

V řízení o vydání do ciziny soud podle § 380 odst. 1 tr. ř. pouze rozhoduje, zda je v konkrétní věci vydání přípustné z hlediska právních důvodů. V takovém rozhodnutí není oprávněn rozhodovat o tom, že vydání bude odloženo, aby bylo možno trestně stíhat osobu, o jejíž vydání jde, v České republice, popř. aby na ní mohl zde být vykonán trest odnětí svobody, za jiný trestný čin, než pro který je žádáno o vydání. Odložení předání vyžádané osoby z uvedených důvodů, např. podle článku 19 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněna pod č. 549/1992 Sb.), je oprávněním ministra spravedlnosti České republiky.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 17.12.1992
Spisová značka: 1 Nt 120/1992
Číslo rozhodnutí: 12
Rok: 1996
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Právo trestní procesní, Rozhodnutí soudu trestního, Usnesení, Vydání do ciziny
Předpisy: 140/1961 Sb. § 250 141/1961 Sb. § 380 odst. 1 549/1992 Sb. čl. 19
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Městský soud v Praze na návrh městského prokurátora v Praze 1) rozhodl, že je přípustné vydání E. K. do Spolkové republiky Německo pro trestný čin, pro který je v tomto státě stíhána.

Z odůvodnění:

Obviněná E. K. je v České a Slovenské Federativní Republice stíhána pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., kterého se dopustila na území této republiky. Nyní se nachází v řádné vazbě Městského soudu v Praze.

Městský prokurátor v Praze provedl předběžné šetření podle § 379 tr. ř. a podal Městskému soudu v Praze návrh, aby bylo rozhodnuto podle § 380 odst. 1 tr. ř., že je přípustné vydání obviněné E. K. do SRN, kde je trestně stíhána pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost.

Městský soud v Praze z dostupných materiálů zjistil, že obviněná je státní příslušnicí SRN. Dále z materiálů Ministerstva spravedlnosti SRN vyplývá, že obviněná je orgány SRN stíhána pro trestný čin podvodu podle § 263 trestního zákoníku SRN a její jednání mělo spočívat v tom, že celkem ve 21 případech si neoprávněně nechala vyplatit peníze na šeky, kterými neměla právo disponovat. Takovému jednání odpovídá trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona ČSFR. Jde tedy o činy, které jsou trestné podle práva obou státu, a to jak SRN, tak ČSFR. Orgány SRN pak požádaly o vydání obviněné pro trestní stíhání za popsanou trestnou činnost.

Ze shora uvedeného vyplývá, že jsou dány právní podmínky pro vydání obviněné do SRN, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Soud pouze dodává, že předání trestního stíhání obviněné z ČSFR do SRN pro trestný čin loupeže, kterého se dopustila v České republice, by si vyžádalo poměrně dlouhou dobu. Rychlejší bude projednat trestní věc obviněné pro trestný čin loupeže orgány činnými v trestním řízení v ČSFR. Bylo by proto žádoucí vydat obviněnou orgánům SRN až po skončení trestního řízení v ČSFR. Tento výrok nemohl však soud zahrnovat do výroku tohoto usnesení, neboť v řízení o vydání do ciziny soud pouze rozhoduje, zda jsou dány právní podmínky vydání. Odložení předání vyžádané osoby z uvedených důvodů, např. podle článku 19 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněna pod č. 549/1992 Sb.), je oprávněním ministra spravedlnosti.

1) Pozn. redakce: Nyní městského státního zástupce v Praze. ?