Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.1994, sp. zn. 16 Co 605/93, ECLI:CZ:KSBR:1994:16.CO.605.1993.1

Právní věta:

V občanském soudním řízení lze nezletilému dítěti ustanovit opatrovníkem ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 a 3, § 79 odst. 2 a § 83 odst. 2 zák. o rod. také příslušný úřad městského obvodu nebo městské části (§ 19 odst. 1 písm. b/ zákona č. 114/1988 Sb. a § 61 odst. 2 písm. c/ zákona č. 367/1990 Sb.

Soud: Krajský soud v Brně
Datum rozhodnutí: 10.01.1994
Spisová značka: 16 Co 605/93
Číslo rozhodnutí: 27
Rok: 1995
Sešit: 1-2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Opatrovník
Předpisy: 114/1988 Sb.
94/1963 Sb. § 37 odst. 2
§ 19 odst. 1 písm. b) 367/1990 Sb.
§ 37 odst. 3
§ 61 odst. 2 písm. c)
§ 79 odst. 2
§ 83 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Usnesením Městského soudu v Brně ze 16.11.1993 byl ustanoven jako opatrovník nezletilých dětí K. B. a R. B. Úřad městské části B. K. k zastupování obou nezletilých dětí v řízení o úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí. Proti tomuto usnesení podal odvolání soudem ustanovený opatrovník a v odvolání uváděl, že obě děti jsou v péči otce, který trvale bydlí v jiné městské části, což bylo potvrzeno i osobním šetřením jak v místě bydliště matky nezletilých dětí, tak i v místě bydliště otce nezletilých dětí.

V jednání před soudem prvního stupně 13.12.1993 matka i otec shodně uvedli, že nezletilá K. B. je nyní v péči otce a nezletilá R. B. v péči matky.

Krajský soud v Brně svým usnesením zrušil uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí.

Z odůvodnění:

V řízení o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem podle ustanovení § 50 zák. o rod. musí být nezletilé dítě zastoupeno opatrovníkem ( § 37 odst. 2, 3 zák. o rod.). Opatrovníkem lze též ustanovit příslušný úřad městského obvodu nebo příslušný úřad městské části ( § 83 odst. 2 zák. o rod., § 19 písm. b/ zákona č. 114/1988 Sb. a § 61 odst. 2 písm. c/ zákona č. 367/1990 Sb.). Výkon funkce opatrovníka musí být v souladu s územní působností příslušného orgánu místní správy, vyjádřenou v ustanovení § 61 odst. 2 písm. c) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích; v daném případě pak bylo nutno vycházet z čl. 15 statutu města B., který se řídí bydlištěm nezletilého dítěte.

V dosavadním průběhu řízení v projednávané věci bylo zatím zjištěno, že rodiče spolu s nezletilými dětmi K. B. a R. B. bydleli naposledy společně v B., S. ul. č. 9, tedy v obvodu Úřadu městské části B. – S. L. Po zahájení řízení před soudem prvního stupně se matka od otce odstěhovala ke svým rodičům bydlícím v B., ul. L. č. 12, a nezletilé děti zůstaly v péči otce v původním bydlišti rodiny. Současná situace je taková, že v péči u otce zůstala nezletilá K. B. a v péči matky nezletilá R. B. Z uvedeného je tedy zřejmé, že poslední společné bydliště rodičů i nezletilých dětí bylo v B., S. ul. č. 9, tedy v obvodu Úřadu městské části B. – S. L., a na této adrese se nadále zdržuje i nezletilá K. B. Z dosavadního průběhu řízení však není zřejmé, zda odstěhování matky a její péče o nezletilou R. B. je stavem trvalým či pouze přechodným. Soud prvního stupně při svém rozhodování nepřihlédl ke skutečnosti, že poslední společné bydliště rodičů a obou nezletilých dětí, v němž se dosud jedno z nezletilých dětí trvale zdržuje, bylo v obvodu Úřadu městské části B. – S. L. a že tu u tohoto orgánu může již být veden spis ohledně obou nezletilých dětí a rovněž se nezbýval skutečností, zda odstěhování nezletilé R. B. je trvalého charakteru nebo pouze přechodným opatřením. Odvolací soud proto podle ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) a e) o. s. ř. a § 221 odst. 1 o. s. ř. zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí. V dalším pokračování v řízení soud prvního stupně zjistí, zda situace v řízení dosud zjištěná nadále trvá, a ve svém rozhodnutí ustanoví opatrovníka nezletilým K. B. a R. B. i s přihlédnutím k vhodnosti a operativnosti jím zvoleného řešení.

_____________
1) ve znění vyhlášeném pod č. 288/1991 Sb.

2) ve znění vyhlášeném pod č. 410/1992 Sb.

3) ohledně hlavního města Prahy viz dále rozhodnutí uveřejněné pod č. 28/1995 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (viz str. 82)