Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.07.1989, sp. zn. 11 Co 374/88, ECLI:CZ:MSPH:1989:11.CO.374.1988.1

Právní věta:

Vyměřuje-li se notářský poplatek z darování při druhém nebo dalším daru od téhož dárce ve dvou letech, jde o doměření notářského poplatku a postupuje se tak, jakoby všechny tyto dary tvořily jeden dar.Byl-li vyměřen jen poplatek minimální, je nutno tento poplatek odečíst od celkového poplatku z darování a doměřit rozdíl, i když by činil méně, než by činil samostatný poplatek z tohoto druhého darování, a to i kdyby šlo o doměření částky, která nedosahuje výše minimálního poplatku.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 18.07.1989
Spisová značka: 11 Co 374/88
Číslo rozhodnutí: 58
Rok: 1991
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Poplatky notářské, Smlouva darovací
Předpisy: 99/1963 Sb. § 244 139/1984 Sb. § 18
§ 23
§ 23 146/1984 Sb. § 18
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 58

Vyměřuje-li se notářský poplatek z darování při druhém nebo dalším daru od téhož dárce ve dvou letech, jde o doměření notářského poplatku a postupuje se tak, jakoby všechny tyto dary tvořily jeden dar.

Byl-li vyměřen jen poplatek minimální, je nutno tento poplatek odečíst od celkového poplatku z darování a doměřit rozdíl, i když by činil méně, než by činil samostatný poplatek z tohoto druhého darování, a to i kdyby šlo o doměření částky, která nedosahuje výše minimálního poplatku.

(Usnesení městského soudu v Praze z 18. 7. 1989, 11 Co 374/88)

Státní notářství pro Prahu 10 vyměřilo obdarovanému J. N. poplatek z darování hotovosti 3200,- Kčs částkou 640,- Kčs, tj. sazbou 20 % ze základu 3200,- Kčs.

Proti tomuto rozhodnutí podal obdarovaný odvolání a namítal, že z darované částky 3200,- Kčs měla být vyloučena částka 3000,- Kčs, která poplatku nepodléhá, a poplatek měl být vyměřen pouze ze základu 200,- Kčs. Upozorňoval na to, že v roce 1988 mu byl z daru hotovosti ve výši 3500,- Kčs vyměřen poplatek 300,- Kčs.

Městský soud v Praze svým usnesením změnil uvedené rozhodnutí státního notářství tak, že se obdarovanému vyměřuje doplatek poplatku z dvojího darování hotovosti (v celkové výši 6700,- Kčs) částkou 440,- Kčs.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 146/1984 Sb. /1/ se při výpočtu základu sčítá cena majetku nabytého od téhož dárce ve dvou letech. Osvobození podle ustanovení § 20 odst. 1 téhož zákona (tj. ve třetí skupině osvobození movitých věcí, jejichž cena nepřevyšuje 3000,- Kčs) se vztahuje k celkovému darovanému majetku, ze kterého má být poplatek vyměřen; proto může být na majetek nabytý ve dvou letech od stejného dárce poskytnuto pouze jednou, bez ohledu na to, zda takový majetek nabyl obdarovaný jedním, dvěma nebo více dary. Vzhledem k tomu, že v tomto případě byla obdarovanému dárcem darována v roce 1988 hotovost 3500,- Kčs a v roce 1989 hotovost 3200,- Kčs, jde o dary od téhož dárce ve dvou letech a na tyto dary lze poskytnout osvobození podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 146/1984 Sb. (ve výši 3000,- Kčs) pouze jednou. Protože toto osvobození již bylo odvolateli poskytnuto při vyměřování poplatku z prvního daru (viz sp. zn. 10 Nsn-d 31/88 státního notářství pro Prahu 10), nemůže mu již být poskytnuto při vyměření poplatku z druhého (případně dalšího) daru ve dvou letech. V tomto bodě tedy odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 146/1984 Sb. se však při výpočtu základu hodnota darů sčítá.

Zjistí-li se, že byl notářský poplatek vyměřen nižší částkou, než měl být vyměřen, vyměří státní notářství doplatek poplatku ( § 34 odst. 1 zákona č. 146/1984 Sb).

V této věci obdarovaný obdržel ve dvou letech celkem dar hotovosti ve výši 3500,- Kčs a 3200,- Kčs, tj. 6700,- Kčs. Vzhledem k tomu, že jde o movité věci a obdarovaný je poplatníkem ve 3. skupině, vyměřuje se poplatek jen z té části hodnoty daru, která převyšuje 3000,- Kčs ( § 20 odst. 1 zákona č. 146/1984 Sb.), tedy ze základu 3700,- Kčs.

Při základu 3700,- Kčs a sazbě 20 % činí celková výše poplatku 740,- Kčs. To je výše poplatku z obou darů nabytých ve dvou letech.

V roce 1988 byl obdarovanému vyměřen notářský poplatek z darování 300,- Kčs, jako poplatek minimální (viz § 23 odst. 4 zákona č. 146/1984 Sb.), proto, že procentní poplatek nedosahoval tuto výši (činil by 20 % ze základu 500,- Kčs, tj. 100,- Kčs). Při sečtení ceny obou darů však není pro vyměření minimálního poplatku důvod, neboť poplatek ze základu stanoveného podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 146/1984 Sb., vyměřený procentní sazbou, je vyšší než 300,- Kčs (740,- Kčs).

Obdarovanému měl být proto vyměřen doplatek poplatku z darování ve výši, která odpovídá rozdílu mezi celkovým poplatkem z darů v posledních dvou letech (740,- Kčs) a původně vyměřeného poplatku (300,- Kčs). Měla mu být tedy doměřena částka 440,- Kčs.

Státní notářství pochybilo, když poplatek z druhého daru vyměřilo tak, jako by šlo o dar samostatný, ačkoli mělo podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 146/1984 Sb. ceny darů sečíst a rozdíl doměřit.

Protože státní notářství rozhodlo nesprávně, ačkoli správně zjistilo skutkový stav, odvolací soud jeho rozhodnutí změnil ( § 227, § 220 odst. 1 o. s. ř.).

Poznámky pod čarou:

1) ve Slovenské republice zákona č. 139/1984 Sb.