Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30.11.1989, sp. zn. 2 Ntdf 27/89, ECLI:CZ:NS:1989:2.NTDF.27.1989.1

Právní věta:

Miestom, kde bol spáchaný trestný čin špekulácie podla § 117 ods. 1 Tr. zák., je aj miesto, kde páchatel trestný čin dokončuje. Takým miestom je predovšetkým miesto, kde páchatel predáva predmety potreby a realizuje tak špekulačný zisk, ale aj všetky miesta, ktorými páchatel tieto predmety preváža z miesta, v ktorom si ich zadovážil, do miesta, v ktorom ich zamýšla predať.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 30.11.1989
Spisová značka: 2 Ntdf 27/89
Číslo rozhodnutí: 21
Rok: 1990
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost místní, Příslušnost soudu, Spekulace
Předpisy: 140/1961 Sb. § 117 141/1961 Sb. § 18
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 21

Miestom, kde bol spáchaný trestný čin špekulácie podľa § 117 ods. 1 Tr. zák., je aj miesto, kde páchateľ trestný čin dokončuje. Takým miestom je predovšetkým miesto, kde páchateľ predáva predmety potreby a realizuje tak špekulačný zisk, ale aj všetky miesta, ktorými páchateľ tieto predmety preváža z miesta, v ktorom si ich zadovážil, do miest, v ktorom ich zamýšľa predať.

(Uznesenie Najvyššieho súdu ČSSR z 30. novembra 1989, sp. zn. 2 Ntdf 27/89)

Najvyšší súd ČSSR rozhodol spor o príslušnosť medzi Okresným súdom v Považskej Bystrici a Obvodným súdom pre Prahu 8 tak, že na prejednanie a rozhodnutie je príslušný Obvodný súd pre Prahu 8.

Z odôvodnenia:

Obvodný prokurátor pre Prahu 8 podal na obvineného Phung Thang Thonga obžalobu pre trestný čin špekulácie podľa § 117 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tým, že v presne nezistenom čase v priebehu roka 1989 na bližšie neurčenom mieste v ČSSR zadovážil si celkom, 120 kozmetických kaziet zn. Aba Boudir v hodnote 100,- Kčs za jeden kus a z Košece, okr. Povážská Bystrica, ich priviezol dňa 28. 6. 1989 do Prahy 8 s tým, že ich tam bude predávať náhodným záujemcom po 120,- Kčs za jeden kus.

Uznesením z 30. 10. 1989 sp. zn. 1 T 116/89 Obvodný súd pre Prahu 8 postúpil podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. vec Okresnému súdu v Považskej Bystrici. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že z obsahu spisu bezpečne vyplýva iba skutočnosť, že na nezistenom mieste v ČSSR si obvinený zadovážil uvedené kazety. V prípravnom konaní nebolo zatiaľ preukázané, že obvinený chcel v Prahe kazety predávať a už vôbec nie, na ktorom mieste Prahy, lebo v obvode Prahy 8 bol obvinený hliadkou VB iba náhodne kontrolovaný a potom zadržaný. Keďže nie je známe miesto, kde došlo k zadováženiu predmetov potreby, ani miesto, kde malo dôjsť k realizácii špekulačného úmyslu, miestna príslušnosť sa má posudzovať podľa § 18 ods. 2 Tr. por. Preto príslušným súdom je Okresný súd v Považskej Bystrici, v obvode ktorého obvinený v súčasnej dobe žije.

Okresný súd v Považskej Bystrici uznesením zo 14. 11. 1989 sp. zn. 1 T 611/89 vyslovil svoju nepríslušnosť. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že sa síce nepodarilo zistiť, odkiaľ obvinený získal kozmetické kazety, ale podľa jeho vyjadrenia chcel ich drahšie predávať v Prahe v rôznych reštauráciách. Táto skutočnosť vyplýva aj z výpovede svedka Luu Van Thanha, ktorý býva v Prahe 8 a ku ktorému obvinený aj cestoval.

Najvyšší súd ČSSR prejednal vzniknutý spor o príslušnosť a dospel k záveru, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Obvodný súd pre Prahu 8.

Z výsledkov dokazovania vykonaného v prípravnom konaní nebolo zistené, kde si obvinený zadovážil kozmetické kazety. Nie sú však pochybnosti o tom, že obvinený bol rozhodnutý tieto predmety so ziskom predať a za tým účelom odcestoval z Košece do Prahy. Toto konanie obvineného, ktorého zmyslom bolo realizovať špekulačný zisk, je počiatočným štádiom dokončenia trestného činu špekulácie podľa § 117 ods. 1 al. 1 Tr. zák. Miestom spáchania žalovaného trestného činu sú preto nielen Košeca, odkiaľ obvinený odcestoval, ale aj všetky ďalšie miesta, ktorými obvinený pri ceste do Prahy prechádzal vrátane Prahy 8, kde bol príslušníkmi VB kontrolovaný a zadržaný. Všetky tieto miesta, kde si obvinený vytváral podmienky pre realizáciu špekulačného zisku, sú v zmysle § 18 ods. 1 Tr. por. miestom spáchania trestného činu špekulácie podľa § 117 ods. 1 al. 1 Tr. zák. Preto miestne príslušným súdom je nielen Okresný súd v Považskej Bystrici, v obvode ktorého je obec Košeca, ale aj Obvodný súd pre Prahu 8. V takomto prípade prichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 22 Tr. por., podľa ktorého ak je daná príslušnosť niekoľkých súdov, vykonáva konanie z týchto súdov ten, na ktorom podal prokurátor obžalobu. Týmto súdom je Obvodný súd pre Prahu 8.