Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27.04.1987, sp. zn. 4 Cz 32/87, ECLI:CZ:NS:1987:4.CZ.32.1987.1

Právní věta:

Pri súdnom výkone rozhodnutia na podklade výkazov nedoplatkov telekomunikačných poplatkov, zostavených príslušným orgánom spojov, netreba vyžadovať, aby vo výkaze bola uvedená splatnosť jednotlivých úhrad, pokial je doba splatnosti týchto úhrad stanovená právnym predpisom.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 27.04.1987
Spisová značka: 4 Cz 32/87
Číslo rozhodnutí: 7
Rok: 1989
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Výkaz nedoplatků, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 274 71/1967 Sb. § 71 108/1982 Sb. § 31
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Návrhom z 5. 8. 1985 sa oprávnený (príslušné riaditeľstvo spojov) domáhal, aby súd na základe vykonateľného výkazu dlžných telekomunikačných poplatkov z 21. 6. 1985 nariadil proti povinnému súdny výkon rozhodnutia zrážkami z jeho mzdy na vymoženie sumy 448,- Kčs s prísl.

Okresný súd v Rimavskej Sobote uznesením nariadil výkon rozhodnutí zrážkami zo mzdy povinného na uspokojenie pohľadávky oprávneného vo výške 448,- Kčs s 3 % úrokmi od 1. 11. 1984, ako aj trov výkonu rozhodnutia v sume 50,- Kčs.

Na odvolanie povinného Krajský súd v Banskej Bystrici svojím uznesením zmenil uznesenie súdu prvého stupňa tak, že návrh na nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia zamietol a rozhodol o náhrade trov konania.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto uznesením odvolacieho súdu bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia ( § 251, prvá veta, O. s. p.).

Ustanovenia § 251 až § 271 O. s. p. sa použijú i na súdny výkon vykonateľných rozhodnutí orgánov štátnej správy, včítanie platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených orgánmi štátnej správy ( § 274 písm. f/ O. s. p.).

Odvolací súd zmení rozhodnutie, ak súd prvého stupňa rozhodol nesprávne, hoci správne zistil skutkový stav ( § 220 ods. 1 O. s. p.).

V tejto veci odvolací súd podľa citovaných zákonných ustanovení dôsledne nepostupoval. Návrh na nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia podľa pripojeného výkazu dlžných telekomunikačných poplatkov zamietol z toho dôvodu, že v ňom nie je uvedená lehota na splnenie povinností, vyplývajúcich z tohto výkazu. Poukazoval na to, že súd v konaní o výkon rozhodnutia nie je oprávnený určiť lehotu na splnenie povinnosti; bol preto toho názoru, že v danom prípade nie sú splnené predpoklady pre nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia.

Odvolací súd síce správne venoval pozornosť otázke splatnosti pohľadávky v sume 448,- Kčs, ktorá vznikla oprávnenému voči povinnému na základe výkazu dlžných telekomunikačných poplatkov zostaveného oprávneným orgánom spojov 21. 6. 1985, a z toho výkazu zistil, že išlo o poplatok za september 1984. V tejto súvislosti však súd druhého stupňa opomenul, že lehota na splnenie povinnosti musí byť výslovne uvedená v rozhodnutí orgánu štátnej správy (a prípadne aj v zostavenom výkaze nedoplatkov) len vtedy, ak táto lehota nie je určená priamo v právno predpise.

V tomto súdnom výkone na podklade zostaveného výkazu nedoplatkov však nebolo potrebné vyžadovať, aby vo výkaze bola určena lehota, lebo lehota je priamo určená v ustanovení § 31 ods. 10 vyhlášky č. 108/1982 Zb. tak, že účastník je povinný zaplatiť úhradu za hovorné do siedmich dní po doručení účtu. Ak účastník úhradu nezaplatí do siedmich dní od doručenia telefonného účtu (námietky prípustné proti tomuto účtu nemajú odkladný účinok), potom výkaz dlžných telekomunikačných poplatkov, zostavený na základe týchto nezaplatených úhrad, je podkladom pre súdny výkon rozhodnutia. Preto určovanie lehoty aj vo výkaze nedoplatkov je nadbytočné.

Odvolací súd svojím rozhodnutím porušil tak zákon v ustanoveniach § 1, § 2, § 211, § 220 ods. 1, § 251, § 274 písm. f) O. s. p., v spojení s ustanovením § 72 zákona č. 71/1967 Zb. a v spojení s ustanoveniami § ods. 2 zákona č. 110/1964 Zb. a § 11 ods. 1 a § 31 ods. 12 vyhlášky č. 108/1982 Zb.