Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27.03.1987, sp. zn. 4 Cz 26/87, ECLI:CZ:NS:1987:4.CZ.26.1987.1

Právní věta:

Výkaz dlžných telekomunikačných poplatkov možno vykonať v lehote troch rokov od splatnosti jednotlivých úhrad (na základe povinnosti dlžníka ustanovenej právnym predpisom), ktoré sú uvedené v tomto výkaze zostavenom príslušným orgánom spojov.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 27.03.1987
Spisová značka: 4 Cz 26/87
Číslo rozhodnutí: 6
Rok: 1989
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Výkaz nedoplatků, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 274 71/1967 Sb. § 71
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Návrhom podaným 27. 7. 1984 sa oprávnený orgán spojov domáhal, aby súd nariadil výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy povinného na vymoženie pohľadávky v sume 1 197,- Kčs s prísl., ktorú bol povinný zaplatiť na základe výkazu dlžných telekomunikačných poplatkov z 27. 7. 1984 pre nedoplatky na úhradách týchto poplatkov z obdobia jún 1980 až máj 1981.

Okresný súd v Žiline svojím uznesením tento výkon nariadil. Na odvolanie povinného Krajský súd v Banskej Bystrici uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že uvedenými uzneseniami súdov obidvoch stupňov bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Ustanovenia § 251 až § 271 O. s. p. sa používajú i na súdný výkon vykonateľných rozhodnutí orgánov štátnej správy, včítanie platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veci daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených orgánmi štátnej správy ( § 274 písm. f/ o. s. p.).

Výkaz nedoplatkov možno vykonať, ako bol zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia alebo na základe povinnosti dlžníka ustanovenej právnym predpisom zaplatiť dlžné poplatky bez vydania osobitého rozhodnutia ( § 71 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.).

Rozhodnutie možno vykonať najneskôr do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti ( § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.).

Každý kto používa jednotnú telekomunikačnú sieť alebo telekomunikačné výkony alebo komu organizácie spojov zriaďujú, zverujú do užívania, prípadne udržujú telekomunikačné zariadenie, je povinný platiť určené úhrady, prípadne poplatok ( § 8 ods. 1 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciach).

Úhrady a poplatky za používanie telekomunikačných zariadení sa určujú podľa predpisov o plánovaní a tvorbe cien ( § 7 ods. 1 vyhlášky č. 111/1964 Zb. 1) .

Súdy obidvoch stupňov podľa týchto ustanovení v prejednávanej veci dôsledne nepostupovali.

Zo znenia ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. treba vyvodiť, že toto ustanovenie odkazuje na celý odsek 1 ustanovenia § 71 tohto zákona, dopadá preto aj na výkaz nedoplatkov. Tento odkaz sa teda nevzťahuje len na vykonateľné rozhodnutie ( § 52 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.) a na zmier schválený správnym orgánom.

Z ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. (Správneho poriadku), ktoré sa takto plne vťahuje aj na výkaz nedoplatkov, vyplýva, že tento výkaz možno vykonať najneskôr do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti ( § 71 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.).

Výkaz dlžných telekomunikačných poplatkov možno teda vykonať len v lehote troch rokov od splatnosti jednotlivých úhrad na základe povinnosti dlžníka ustanovenej právnym predpisom, ktoré sú uvedené v tomto výkaze zostavenom príslušným orgánom spojov; inak sú tieto úhrady prekludované.

Uvedená trojročná doba je prekluzívna, a preto poplatky nemožno vzmáhať po uplynutí troch tokov od ich splatnosti, i keď boli pojaté do výkazu dlžných nedoplatkov.

V danej veci sa oprávnený domáhal súdneho výroku rozhodnutia na základe výkazu dlžných telekomunikačných poplatkov, ktoré vznikli v období jún 1980 až máj 1981, takže v čase nariadenia výkonu rozhodnutia súdom (t. j. 7. 8. 1984) mohli už uplynúť tri roky od vzniku povinnosti povinného plniť. Mali preto súdy zisťovať i to, či bol výkon rozhodnutia s poukazom na ustanovenie § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. prípustný a či nie sú splnené podmienky na zamietnutie návrhu na výkon rozhodnutia pre uplynutie prekluzívnej doby vzhľadom na to, že odvtedy, keď sa tieto poplatky stali splatnými, už uplynula doba troch rokov.

Z uvedeného vyplýva, že v konaní a rozhodovaní súdov obidvoch stupňov bol v prejednávanej veci porušený zákon v ustanoveniach § 6, § 120 ods. 1, § 153 ods. 1, § 167 ods. 2 O. s. p., v súvislosti s ustanovením § 274 písm. f) O. s. p. v spojení s ustanoveniami § 71 zákona č. 71/1967 Zb. a § 8 ods. 1 zákona č. 110/1964 Zb., a okrem toho uznesením odvolacieho súdu aj v ustanoveniach § 211, § 219 O. s. r.

Poznámky pod čarou:

1) vyhláška č. 111/1964 Zb. platí v znení vyhlášok č. 92/1974 a č. 148/1984 Zb.