Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 09.10.1986, sp. zn. Cpj 133/86, ECLI:CZ:NS:1986:CPJ.133.1986.1

Právní věta:

Příspěvek na částečnou náhradu nákladů na péči poskytovanou v některých zařízení pro mládež (ošetřovné) má povahu opětujících se dávek ve smyslu ustanovení § 284 odst. 2 o. s. ř., jestliže byl rozhodnutím příslušného orgánu stanoven i do budoucna.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 09.10.1986
Spisová značka: Cpj 133/86
Číslo rozhodnutí: 5
Rok: 1987
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Stanovisko
Heslo: Ošetřovné, Rozhodnutí jiných orgánů, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 284 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

V praxi soudů nebyl dosud jednotný právní názor na to, zda ošetřovné, které mají platit rodiče podle rozhodnutí příslušného orgánu (ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 124/1967 Sb. /1/ a § 28 odst. 2 zákona č. 77/1978 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 48/1984 Sb. /2/ ) na částečnou úhradu nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež podle vyhlášky č. 124/1967 Sb., má povahu opětujících se dávek ve smyslu ustanovení § 284 odst. 2 o. s. ř. Některé soudy na základě vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu nařizují výkon rozhodnutí jen pro částky, které se staly splatnými, a návrh na výkon rozhodnutí pro běžné ošetřovné zamítají. Zamítnutí návrhu na nařízení soudního výkonu rozhodnutí odůvodňují například tím, že ošetřovné není opětující se dávkou ve smyslu ustanovení § 284 odst. 2 o. s. ř., popřípadě tím, že ošetřovné má povahu „úhrady za služby“ poskytované některými zařízeními pro mládež.

Při posuzování uvedené výkladové otázky nelze vycházet z hmotněprávní povahy nároku přiznaného vykonávaným rozhodnutím, ale výlučně z toho, jak byla formulována povinnost uložená ve vykonávaném rozhodnutí rodiči (rodičům). Jestliže tedy bylo uloženo, aby rodič (rodiče) na částečnou úhradu nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež podle vyhlášky č. 124/1967 Sb. platil od určitého data přesně stanovenou částku splatnou pravidelně měsíčně předem, nejpozději do stanoveného dne v každém měsíci, pak jde o opětující se dávky ve smyslu ustanovení § 284 odst. 2 o. s. ř. a nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na dávky, které se stanou splatnými teprve v budoucnu.

Poznámky pod čarou:

1) Rozsah platnosti této vyhlášky byl změněn v ČSR vyhláškou č. 93/1979 Sb. (ustanovení § 12 odst. 2) a v SSR vyhláškou č. 95/1979 Sb. ( § 12 odst. 2). Srov. dále výnos o změnách ve výši úhrady nákladu na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež vydaný 17. 7. 1980 pod č. j. 42-317/80-8314 federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví ČSR a SSR, jehož vydání bylo oznámeno v částce 34/1980 Sb.

2) V SSR srov. zákon č. 79/1978 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 50/1984 Sb.