Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 15.11.1984, sp. zn. 5 Tz 93/84, ECLI:CZ:NS:1984:5.TZ.93.1984.1

Právní věta:

K zisťovaniu majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex. Výšku majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex je treba určiť prepočtom odberných poukazov PZO Tuzex na československú menu s prihliadnutím na reláciu cien v tuzexových korunách k maloobchodným cenám jednotlivých druhov tovaru na vnútornom a zahraničnom trhu. Určiť týmto spôsobom cenu tovaru prislúcha orgánom zahraničného obchodu. Pre zistenie výšky škody bude preto spravidla potrebné vyžiadať si odborné vyjadrenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, prípadne iného orgánu alebo organizácie zahraničného obchodu.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 15.11.1984
Spisová značka: 5 Tz 93/84
Číslo rozhodnutí: 26
Rok: 1986
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Krádež
Předpisy: 140/1961 Sb. § 203
§ 247
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 26/1986 sb. rozh.

K zisťovaniu majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex.

Výšku majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex je treba určiť prepočtom odberných poukazov PZO Tuzex na československú menu s prihliadnutím na reláciu cien v tuzexových korunách k maloobchodným cenám jednotlivých druhov tovaru na vnútornom a zahraničnom trhu. Určiť týmto spôsobom cenu tovaru prislúcha orgánom zahraničného obchodu.

Pre zistenie výšky škody bude preto spravidla potrebné vyžiadať si odborné vyjadrenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, prípadne iného orgánu alebo organizácie zahraničného obchodu.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 15.11.1984 sp. zn. 5 Tz 93/84.)

Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zistil, že uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 5. júla 1984 sp. zn. 8 To 220/84 bol porušený zákon v ustanovení § 256 Tr. por. a v konaní, ktoré tomuto uzneseniu predchádzalo, v ustanovení § 2 ods. 5 Tr. por. Toto uznesenie a rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 2 mája 1984 sp. zn. 3 T 212/84 zrušil a Okresnému súdu v Prievidzi prikázal, aby vec znovu v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 2. mája 1984 sp. zn. 3 T 212/84 bol obvinený J. B. uznaný za vinného z trestného činu príživníctva podľa § 203 Tr. zák. a z trestného činu krádeže § 247 ods. 1 Tr. zák., ktorý spáchal okrem iného tak, že 13. februára 1984 v autobuse ČSAD na ceste z Martina do Prievidze odcudzil z kabelky položenej na sedadle MUDr. K. S. z Bojníc 150,- Kčs a 425 tuzexových korún, čím ju poškodil o 575,- Kčs.

Za tieto trestné činy okresný súd uložil obvinenému na základe § 247 ods. 1 Tr. zák., s použitím § 35 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov bezpodmienečne v druhej nápravnovýchovnej skupine. Uložil mu tiež ochranný dohľad na dva roky a zaviazal ho nahradiť spôsobenú škodu.

Rozsudok okresného súdu nadobudol právoplatnosť 5. júna 1984, keď Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením sp. zn. 8 To 220/84 zamietol odvolanie obvineného podľa § 256 Tr. por.

Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal generálny prokurátor SSR v lehote určenej § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona. Svoju sťažnosť odôvodnil tým, že súdy oboch stupňov nezistili skutočný stav veci, keď sa neoboznámili s obsahom trestného spisu Okresného súdu v Karvinej sp. zn. 2 T 54/83 a tak nevyhodnotili závažnú skutočnosť, že obvinený po podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nadviazal na rovnakú trestnú činnosť a odcudzené prostriedky mu po dlhší čas slúžili ako zdroj príjmov. Preto bolo potrebné tieto skutočnosti aj so zreteľom na ustanovenie § 88 Tr. zák. vyhodnotiť pri právnom posúdení konania obvineného, ktorý sa trestného činu krádeže dopustil pre zárobok podľa 247 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák.

Z týchto dôvodov generálny prokurátor SSR vo svojej sťažnosti navrhol, aby Najvyšší súd SSR napadnuté uznesenie krajského súdu, ako aj prvostupňový rozsudok zrušil a Okresnému súdu v Prievidzi prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Najvyšší súd SSR okrem iných nedostatkov, týkajúcich sa zisťovania skutkového stavu veci a právneho posúdenia konania obvineného vytkol aj to, že okresný súd nevykonal žiadny dôkaz, aby zistil skutočnú výšku škody spôsobenej MUDr. K. S. odcudzením 425 odberných poukazov PZO Tuzex. So zreteľom na zásady uvedené v Zb. rozh. tr. č. 42/1979 je potrebné výšku majetkovej škody určovať prepočítaním uvedených odberných poukazov na čs. menu s prihliadnutím na reláciu cien v tuzexových korunách k maloobchodných cenám jednotlivých druhov tovaru na vnútornom a zahraničnom trhu. Určiť týmto spôsobom cenu tovaru prislúcha orgánom zahraničného obchodu, nie finančným orgánom. Pre zistenie výšky škody je spravidla potrebné vyžiadať si odborné vyjadrenie FMZO, prípadne iného orgánu či organizácie zahraničného obchodu. FMZO totiž určuje pre PZO Tuzex príslušné koeficienty na prepočet hodnôt vyjadrených v poukazoch na hladinu maloobchodných cien u jednotlivých skupín tovarov, ako aj u odberných poukazov PZO Tuzex.