Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27.03.1985, sp. zn. 11 To 26/85, ECLI:CZ:NS:1985:11.TO.26.1985.1

Právní věta:

Náklady nutné k provedení mimořádné inventury k zjištění výše škody způsobené vloupáním do prodejny jsou náklady potřebné k účelném uplatnění nároku poškozené socialistické organizace v trestním řízení ve smyslu § 154 tr. ř. a odsouzený je povinen je nahradit.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 27.03.1985
Spisová značka: 11 To 26/85
Číslo rozhodnutí: 30
Rok: 1986
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Náhrada nákladů
Předpisy: 141/1961 Sb. § 154
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 30/1986 sb. rozh.

Náklady nutné k provedení mimořádné inventury k zjištění výše škody způsobené vloupáním do prodejny jsou náklady potřebné k účelném uplatnění nároku poškozené socialistické organizace v trestním řízení ve smyslu § 154 tr. ř. a odsouzený je povinen je nahradit.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 27. 3. 1985 sp. zn. 11 To 26/85.)

Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost odsouzeného M. R. proti usnesení městského soudu v Praze ze dne 28. července 1983 sp. zn. 3 T 7/82.

Z odůvodnění:

Napadeným usnesením bylo rozhodnuto, že odsouzení V. R. a M. R. jsou povinni společně a nerozdílně nahradit poškozenému podniku Domácí potřeby Praha náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, a to v částce 4281,- Kčs.

Proti usnesení podal v zákonné lhůtě odsouzený M. R. stížnost,v níž bez bližšího zdůvodnění projevil nesouhlas s rozhodnutím městského soudu v Praze.

Nejvyšší soud ČSR přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. ř. správnost výroku napadeného usnesení i řízení, jež mu předcházelo, a shledal, že stížnost není důvodná.

Podkladem rozhodnutí městského soudu v Praze bylo správné zjištění, že poškozený podnik Domácí potřeby Praha vynaložil částku 4281,- Kčs jako náklady nutné k provedení mimořádné inventury v prodejně č. 754-04 v Praze 4-Chodově, Na sádce 1359. Do této prodejny se oba odsouzení v době od 5. 9. do 7. 9. 1981 vloupali a způsobili podniku Domácí potřeby Praha škodu jednak ve výši 66 653,26,- Kčs odcizením zboží a jednak ve výši 8680,- Kčs poškozením dalšího zboží. Pro tento skutek byli oba odsouzení uznáni vinnými rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR ze 7. 4. 1983 sp. zn. 11 To 16/83. Zároveň jim byla podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložena povinnost zaplatit poškozenému podniku Domácí potřeby Praha společně a nerozdílně částku 62 713,26,- Kčs s 3 úrokem od 23. 8. 1982 jako náhradu škody způsobené uvedeným skutkem; se zbytkem nároku byl poškozený podnik odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Provedení mimořádné inventury bylo nezbytným předpokladem toho, aby poškozený podnik zjistil výši škody a aby mohl řádně uplatnit nárok na její náhradu v trestním řízení. Náklady na provedení mimořádné inventury poškozený podnik řádně specifikoval a o jejich výši nevznikaly žádné pochybnosti. Bylo proto v souladu s ustanovením § 154 tr. ř., jestliže městský soud v Praze k návrhu poškozeného podniku Domácí potřeby Praha po právní moci rozsudku rozhodl, že oba odsouzení jsou povinni nahradit poškozenému podniku částku 4281,- Kčs jako náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení. To, že městský soud v Praze uložil uvedenou povinnost oběma odsouzeným společně a nerozdílně, je ve shodě s ustanovením § 438 obč. zák.