Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.08.1983, sp. zn. 9 Co 443/83, ECLI:CZ:MSPH:1983:9.CO.443.1983.1

Právní věta:

Jestliže se soudu nepodařilo přes veškeré úsilí najít osobu, která by splňovala předpoklady pro ustanovení opatrovníkem občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, a v důsledku toho přikročil k tomu, že tímto opatrovníkem ustanovil zařízení národního výboru (§ 27 odst. 3 o. z.), potom pro toto ustanovení opatrovníkem není rozhodná okolnost, zda v tomto zařízení jsou již vytvořeny všechny organizační předpoklady pro výkon funkce opatrovníka.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 22.08.1983
Spisová značka: 9 Co 443/83
Číslo rozhodnutí: 54
Rok: 1984
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Národní výbory, Opatrovník, Způsobilost k právním úkonům
Předpisy: 40/1964 Sb. § 27 odst. 3 99/1963 Sb. § 219
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 54/1984 sb. rozh.

Jestliže se soudu nepodařilo přes veškeré úsilí najít osobu, která by splňovala předpoklady pro ustanovení opatrovníkem občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, a v důsledku toho přikročil k tomu, že tímto opatrovníkem ustanovil zařízení národního výboru ( § 27 odst. 3 o. z.), potom pro toto ustanovení opatrovníkem není rozhodná okolnost, zda v tomto zařízení jsou již vytvořeny všechny organizační předpoklady pro výkon funkce opatrovníka.

(Usnesení městského soudu v Praze z 22. 8. 1983, 9 Co 443/83)

Obvodní soud pro Prahu 4 svým usnesením z 24. 6. 1983 ustanovil občanu, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, opatrovníkem zařízení sociální péče v usnesení označené. Uvedené rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že občanu zbavenému způsobilosti k právním úkonům se přes veškeré úsilí soudu nepodařilo vyhledat osobu, která by mohla funkci opatrovníka vykonávat.

Proti usnesení soudu prvního stupně podalo odvolání zařízení, které bylo ustanoveno opatrovníkem, a to z těch důvodů, že dosud nebyly v této organizaci vytvořeny potřebné podmínky pro výkon funkce opatrovníka.

Městský soud v Praze přezkoumal toto rozhodnutí a řízení jemu předcházející, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné a usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 27 odst. 3 o. z. (ve znění zákona č. 131/1982 Sb.) ustanoví soud opatrovníkem národní výbor, popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno vystupovat svým jménem, a to v případech, nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný občana ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem.

Zákon č. 131/1982 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský zákoník, byl schválen 9. 11. 1982 a nabyl účinnosti 1. 4. 1983. Ze strany ústavu, který podává odvolání v této věci, bylo tedy potřebné v mezidobí zajistit podmínky pro to, aby po nabytí účinnosti uvedeného zákona mohl funkci opatrovníka vykonávat. Ostatně odvolatel ve svých námitkách neuvádí žádné závažné okolnosti, které by mu bránily vykonávat funkci. Bylo vnitřní věcí odvolávající se organizace, aby si zajistila organizační předpoklady pro výkon funkce opatrovníka podle ustanovení § 27 odst. 3 o. z.

Protože z obsahu spisu týkajícího se občana, jemuž tu byl opatrovník ustanoven, vyplývá, že se soudu přes veškeré úsilí nepodařilo vyhledat osobu, která by splňovala podmínky pro ustanovení opatrovníkem, a touto funkcí pověřené zařízení sociální péče splňovalo zákonné předpoklady pro svěření funkce opatrovníka, bylo usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrzeno ( § 219 o. s. ř.).