Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 16.06.1983, sp. zn. 4 Tz 34/83, ECLI:CZ:NS:1983:4.TZ.34.1983.1

Právní věta:

Trestný čin skrátenia dane podla § 148 odst. 1 Tr. zák. vyžaduje, aby páchatel konal úmyselne. Skrátenie dane z nedbanlivosti môže preto naplňať iba znaky priestupku vo finančnom hospodárstve podla § 14 písm. c) zákona č. 60/1961 Zb., prípadne priestupku podla iných právnych predpisov, a to aj vtedy, keď došlo k skráteniu dani vo väčšom rozsahu. Za neoprávnenú výhodu poskytnutú za práce vykonané v prospech socialistickej organizácie s úmyslom zabezpečiť plnenie úloh tejto organizácie v zmysle § 127 odst. 2 Tr. zák. možno považovať aj zrážanie nižšej dane zo mzdy, než mala byť podla príslušných predpisov jednotlivým pracovníkom zrazená. V takýchto prípadoch je trestný čin porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podla § 127 odst. 2 Tr. zák. v pomere špeciality k trestnému činu skrátenia dane podla § 148 Tr. zák.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 16.06.1983
Spisová značka: 4 Tz 34/83
Číslo rozhodnutí: 13
Rok: 1984
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: poplatku a jiné podobné povinné platby, Porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky, Souběh, Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
Předpisy: 140/1961 Sb. § 127 odst. 2
§ 148 odst. 1 60/1961 Sb. § 14 písm. c
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 13/1984 sb. rozh.

Trestný čin skrátenia dane podľa § 148 odst. 1 Tr. zák. vyžaduje, aby páchateľ konal úmyselne. Skrátenie dane z nedbanlivosti môže preto napĺňať iba znaky priestupku vo finančnom hospodárstve podľa § 14 písm. c) zákona č. 60/1961 Zb., prípadne priestupku podľa iných právnych predpisov, a to aj vtedy, keď došlo k skráteniu dani vo väčšom rozsahu.

Za neoprávnenú výhodu poskytnutú za práce vykonané v prospech socialistickej organizácie s úmyslom zabezpečiť plnenie úloh tejto organizácie v zmysle § 127 odst. 2 Tr. zák. možno považovať aj zrážanie nižšej dane zo mzdy, než mala byť podľa príslušných predpisov jednotlivým pracovníkom zrazená. V takýchto prípadoch je trestný čin porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 odst. 2 Tr. zák. v pomere špeciality k trestnému činu skrátenia dane podľa § 148 Tr. zák.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 16. 6. 1983 sp. zn. 4 Tz 34/83.)

Právoplatným uznesením okresného prokurátora vo Veľkom Krtíši z 19. novembra 1982 sp. zn. Pv 196/82 bolo podľa § 172 odst. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému V. C. pre skutok posudzovaný ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 odst. 1 písm. c) Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že v čase od 1. 1. 1978 do 31 12. 1980 ako účtovník JRD v Bušinciach nesprávne zrážal daň zo mzdy zo zárobku brigádníkov, ktorí pracovali na uvedenom JRD, čím spôsobil JRD škodu v sume 13 876 Kčs.

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného V. C., Najvyšší súd SSR zrušil uvedené uznesenie okresného prokurátora pre neúplné zistenie skutočného stavu a prikázal mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Z dôvodov napadnutého uznesenia vyplýva, že okresný prokurátor vychádzal z toho, že v danom prípade prichádzala do úvahy kvalifikácia trestného činu skrátenia dane podľa § 148 odst. 1 Tr. zák., keby obvinený konal úmyselne. Keďže ale nebola vyvrátená jeho obhajoba, že brigádnikom vypočítaval nižšiu daň zo mzdy len omylom, mohlo by ísť iba o priestupok podľa § 14 písm. c) zák. č. 60/1961 Zb., ktorý je už premlčaný.

Treba súhlasiť s názorom, že trestný čin skrátenia dane podľa § 148 odst. 1 Tr. zák. je úmyselný trestný čin a že skrátenie dane z nedbanlivosti možno postihnúť len ako uvedený priestupok, a to aj vtedy, keby išlo o skrátenie dane vo väčšom rozsahu.

Okresný prokurátor pri svojom rozhodovaní však vychádzal len z prvej výpovede obvineného, urobenej v prípravnom konaní, v ktorej sa obhajoval v podstate tým, že nižšiu daň zo mzdy vypočítal brigádnikom omylom podľa starých tabuliek, čím vznikol rozdiel. Neprihliadol však náležite na ďalšie jeho výpovede, v ktorých uviedol, že brigádnikom nezrážal daň zo mzdy v správnej výške so súhlasom ekonóma JRD P. Č., lebo chceli docieliť, aby brigádnici nezarobili menej ako riadni pracovníci JRD; inak by brigádnikov stratili a JRD by bez ich pomoci nemohlo splniť všetky úlohy. Táto obhajoba obvineného nebola v prípravnom konaní náležite preskúmaná.

Ak sa na základe doplneného dokazovania dokáže uvedená motivácia konania obvineného (jeho úmysel v tomto smere), bude potrebné uvažovať, či nenaplnil znaky trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 odst. 2 Tr. zák. Obvinený ako mzdový účtovník JRD bol nesporne zodpovedným hospodárskym pracovníkom. Ak v tejto funkcii poskytoval brigádnikom z prostriedkov JRD za práce vykonané v prospech JRD neoprávnené alebo neprimerané výhody s úmyslom zabezpečiť plnenie úloh JRD (pričom výška týchto výhod presiahne v úhrne 5000 Kčs), pôjde o trestný čin uvedený v § 127 odst. 2 Tr. zák.

Za neoprávnenú výhodu poskytnutú za práce vykonané v prospech socialistickej organizácie s úmyslom zabezpečiť plnenie úloh tejto organizácie v zmysle § 127 odst. 2 Tr. zák. možno považovať aj zrážanie nižšej dane zo mzdy, než mala byť podľa príslušných predpisov jednotlivým pracovníkom zrazená. V takýchto prípadoch je trestný čin porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 odst. 2 Tr. zák. v pomere špeciality k trestnému činu skrátenia dane podľa § 148 Tr. zák.