Usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 20.10.1977, sp. zn. E 3769/77, ECLI:CZ:OSCH:1977:E.3769.1977.1

Právní věta:

Cizí rozhodnutí, jímž bylo stanoveno výživné zlomkem, případně procentem mzdy (jiného obdobného příjmu) osoby, která má výživné plnit, lze vykonat podle ustanovení československého občanského soudního řádu. Před nařízením soudního výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy zjistí soud, od kdy povinný pracuje u nynějšího plátce mzdy, případně u kterého plátce (plátců) mzdy dříve pracoval v době, za niž je vymáháno dlužné výživné, jakož i výši čisté mzdy, jež byla povinnému poskytována u dřívějšího plátce mzdy (plátců mzdy). V usnesení o nařízení soudního výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy přikáže soud v takovém případě plátci mzdy, aby na úhradu dlužného výživného a do budoucna prováděl srážky z čisté mzdy povinného zlomkem nebo procentem vyjádřeným v cizím rozhodnutí, v němž byla stanovena povinnost platit takto výživné. Pracoval-li povinný v době, za kterou je vymáháno dlužné výživné, u více plátců mzdy, vyčíslí ještě soud v usnesení výši vymáhaného dlužného výživného za dobu, během níž povinný pracoval u jiného plátce mzdy (plátců mzdy) určitou částkou v čs. korunách. V poučení k tomuto usnesení musí být uvedeno, že i pro soudní výkon rozhodnutí takového cizího rozhodnutí platí ustanovení § 276 až § 281 o. s. ř., zejména v ustanovení § 278 a 279 o. s. ř. o rozsahu srážek ze mzdy. 1)

Soud: Okresní soud v Chebu
Datum rozhodnutí: 20.04.1978
Spisová značka: E 3769/77
Číslo rozhodnutí: 26
Rok: 1983
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Národní výbory, Rozhodnutí soudu, Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 97/1963 Sb. § 65 99/1963 Sb. § 276
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Matka nezletilého oprávněného podala za něj u příslušného soudu v ČSSR návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného k vymožení dlužného výživného i běžného výživného do budoucna, a to na podkladě pravomocného rozsudku příslušného okresního lidového soudu v SSSR, jímž bylo otci nezletilého uloženo platit na něj výživné měsíčně jednou šestinou svého výdělku počínaje od 26. 10. 1973 až do osmnácti let věku tohoto nezletilého k rukám jeho matky. V návrhu se uvádělo, že povinný na výživném nezletilému dosud nic nezaplatil.

Okresní soud v Chebu zjistil, že povinný pracuje u nynějšího plátce mzdy od 1. 4. 1977, že v mezidobí od 26. 1. 1973 do 1. 4. 1977 pracoval ještě u dvou dalších plátců mzdy, a zjistil také, jaký čistý výdělek měl povinný u těchto dvou předchozích plátců mzdy. Nato rozhodl usnesením z 20. 10. 1977, že nařizuje soudní výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného jednou šestinou z jeho čisté mzdy za dobu od 26. 10. 1973 až do osmnácti let věku oprávněného. Zároveň výrokem tohoto rozhodnutí soud vyčíslil, že vymáhané dlužné výživné za dobu od 26. 10. 1973 do 1. 4. 1977, kdy povinný pracoval u jiných plátců mzdy než nyní, činí 18 929 Kčs. Plátci mzdy bylo nařízeno, aby srážky ze mzdy povinného poukazoval matce oprávněného prostřednictvím Živnostenské banky v Praze. Toto rozhodnutí soudu prvního stupně nabylo právní moci.

Z odůvodnění:

Návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného byl podán podle rozhodnutí Kaměnského okresního lidového soudu Sverdlovské oblasti (SSSR) z 25. 6. 1974 sp. zn. E 289/77, jímž bylo povinnému uloženo platit na výživu nezletilého oprávněného k rukám jeho matky jednu šestinu ze všech výdělků povinného počínaje od 26. 10. 1973 do 18 let věku nezletilého oprávněného.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 97/1963 Sb. (ve znění zákona č. 158/1969 Sb.) o mezinárodním právu soukromém a procesním mají rozhodnutí soudních orgánů cizího státu ve věcech uvedených v § 1 téhož zákona účinnost v ČSSR, jestliže nabylo podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a byla-li uznána československými orgány.

Podle ustanovení § 66 zákona č. 97/1963 Sb. lze cizí rozhodnutí o majetkových právech (za podmínek uvedených v § 63 a § 64 téhož zákona) vykonat v ČSSR, bude-li nařízen jeho výkon československým soudem; nařízení soudního výkonu rozhodnutí je třeba vždy zdůvodnit.

Podle článků 45 až 52 smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (vyhlášené pod č. 29/1958 Sb.) jsou pravomocná rozhodnutí justičních orgánů v občanskoprávních věcech a ve věcech rodinného práva, která byla vydána na území jedné smluvní strany, vykonatelná i na území druhé smluvní strany, přičemž o exekuci 2) platí právní řád smluvní strany, na jejímž území má být exekuce vykonána.

Vzhledem k tomu bylo třeba při nařízení soudního výkonu rozhodnutí v této věci postupovat v souladu s ustanoveními § 276 až § 281 o. s. ř. Také plátce mzdy musí při provádění srážek z čisté mzdy povinného postupovat zejména podle ustanovení § 278 a § 279 o. s. ř.

Protože povinný pracoval v době, za niž je dlužné výživné vymáháno postupně u více zaměstnavatelů a jeho nynější plátce mzdy nemá tedy podklady o čisté mzdě povinného pobírané u dřívějších zaměstnavatelů, soud u nich zjistil na základě vyžádaných potvrzení o výdělcích povinného za dobu od 26. 10. 1973 do 1. 4. 1977 čistou mzdu povinného a vypočetl vymáhané dlužné výživné podle výroku cizího rozhodnutí ukládajícího platit výživné jednou šestinou z výdělku povinného. Čistá mzda povinného v uvedeném období činila 113 575 Kčs; vymáhané výživné za uvedenou dobu, kdy povinný pracoval u dřívějších plátců mzdy, vyčíslil proto soud částkou 18 929 Kčs, která je výší pohledávky oprávněného, pro kterou mají být srážky prováděny za dobu, kdy povinný ještě nebyl zaměstnán u nynějšího plátce mzdy.

1) Uvedené právní závěry odpovídají závěrům sděleným Nejvyšším soudem ČSSR ministerstvu spravedlnosti SSR dne 29. 10. 1982 pod sp. zn. Cpjf 51/82.

2) nyní o soudním výkonu rozhodnutí