Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 02.12.1981, sp. zn. 1 To 85/81, ECLI:CZ:NS:1981:1.TO.85.1981.1

Právní věta:

Obvinený nie je oprávnený v zmysle § 142 odst. 1 Tr. por. podať sťažnosť proti uzneseniu predsedu senátu (samosudcu), ktorým podla § 111 odst. 2 Tr. por. rozhodol o výške znalečného. Sťažnosť proti uvedenému uzneseniu sú oprávnení podať okrem prokurátora znalec, prípadne ústav, ktorý podal znalecký posudok, lebo ich sa uznesenie priamo dotýka (§ 142 odst. 1 Tr. por.).

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 02.12.1981
Spisová značka: 1 To 85/81
Číslo rozhodnutí: 27
Rok: 1983
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Stížnost
Předpisy: 141/1961 Sb. § 111 odst. 2
§ 142 odst. 1
§ 213
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 27/1983 sb. rozh.

Obvinený nie je oprávnený v zmysle § 142 odst. 1 Tr. por. podať sťažnosť proti uzneseniu predsedu senátu (samosudcu), ktorým podľa § 111 odst. 2 Tr. por. rozhodol o výške znalečného. Sťažnosť proti uvedenému uzneseniu sú oprávnení podať okrem prokurátora znalec, prípadne ústav, ktorý podal znalecký posudok, lebo ich sa uznesenie priamo dotýka ( § 142 odst. 1 Tr. por.).

(Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 2. 12. 1981 sp. zn. 1 To 85/81.)

Uznesením predsedu senátu Mestského súdu v Bratislave z 22. septembra 1981 sp. zn. 1 T 15/81 bolo podľa § 111 odst. 2 Tr. por. určené Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Prahe, Praha 10, Vinohrady, Ruská tr. č. 85, znalečné v sume 254 Kčs.

Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť obvinenej E. H. podľa § 148 odst. 1 písm. b) Tr. por. ako sťažnosť podanú neoprávnenou osobou.

Z odôvodnenia:

Uvedeným uznesením predseda senátu mestského súdu rozhodol v zmysle § 111 odst. 2 Tr. por. o náhrade hotových výdavkov spojených s účasťou znalkyne MUDr. A. Š. na hlavnom pojednávaní, na ktorom bola vypočutá ako pracovníčka ústavu, označená v písomnom znaleckom posudku ústavu ako osoba, ktorá posudok vypracovala ( § 110 odst. 2 Tr. por.).

Proti takémuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok ( § 111 odst. 2 Tr. por.).

Podľa § 142 odst. 1 Tr. por. ak neustanovuje zákon niečo iné, môže sťažnosť podať osoba, ktorej sa uznesenie priamo dotýka alebo ktorá na uznesenie dala podnet svojím návrhom, na ktorý ju zákon oprávňuje. Proti uzneseniu súdu môže podať sťažnosť aj prokurátor, a to aj v prospech obvineného.

Z uvedeného vyplýva, že sťažnosť proti rozhodnutiu o znalečnom je oprávnený podať znalec (prípadne ústav, ktorý podal posudok) a v konaní pred súdom aj prokurátor. Obvinená E. H. teda nie je osobou oprávnenou podať sťažnosť proti uvedenému uzneseniu mestského súdu. Obvinená nedala na uznesenie svojím návrhom podnet, na ktorý by ju zákon oprávňoval, a nie je ani osobou, ktorej sa uznesenie priamo dotýka, lebo sa ním nerozhodlo o jej majetkovom plnení v prospech ústavu, ktorému bola náhrada trov priznaná. Nebolo preto potrebné ani doručovať odpis uznesenia obvinenej.