Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 23.10.1981, sp. zn. 4 Tz 70/81, ECLI:CZ:NS:1981:4.TZ.70.1981.1

Právní věta:

Motorovým vozidlom v zmysle § 209a Tr. zák. sa rozumie vozidlo určeno na prepravu osôb alebo nákladov každého druhu, ktoré sa pohybuje motorickou silou po ceste (§ 7 odst. 3, 4 vyhlášky č. 100/1975 Zb.). Ich rozdelenie je uvedené v technickej norme ČSN 30 00 24. Neoprávnené používanie traťového motorového vozíka, ktorý sa pohybuje motorickou silou po železničných kolajniciach, nezakladá preto znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podla § 209a Tr. zák. Môže však vykazovať znaky trestného činu neoprávneného používania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podla § 133 Tr. zák., pokial jeho hodnota prevyšuje sumu 5000,- Kčs.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 23.10.1981
Spisová značka: 4 Tz 70/81
Číslo rozhodnutí: 41
Rok: 1982
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Neoprávněné užívání cizí věci
Předpisy: 140/1961 Sb. § 133
§ 209a odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 41/1982 sb. rozh.

Motorovým vozidlom v zmysle § 209a Tr. zák. sa rozumie vozidlo určeno na prepravu osôb alebo nákladov každého druhu, ktoré sa pohybuje motorickou silou po ceste ( § 7 odst. 3, 4 vyhlášky č. 100/1975 Zb.). Ich rozdelenie je uvedené v technickej norme ČSN 30 00 24.

Neoprávnené používanie traťového motorového vozíka, ktorý sa pohybuje motorickou silou po železničných koľajniciach, nezakladá preto znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a Tr. zák. Môže však vykazovať znaky trestného činu neoprávneného používania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133 Tr. zák., pokiaľ jeho hodnota prevyšuje sumu 5000,- Kčs.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 23. 10. 1981 sp. zn. 4 Tz 70/81.)

Právoplatný rozsudkom Okresného súdu v Čadci z 23. apríla 1981 sp. zn. 2 T 195/81 bol obvinený Š. B. uznaný za vinného z trestných činov sprenevery podľa § 248 odst. 1 Tr. zák. a neoprávneného používania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133 odst. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 21. 1. 1981 v Krásnom nad Kysucou predal päť balíkov pozinkovaného pletiva, ktoré mu zveril do úschovy poškodený A. B., a toto pletivo prepravil pre kupujúceho A. Š. do Kysuckého Nového Mesta na traťovom motorovom vozíku po železničnej trati. Za to mu bol uložený úhrnný podmienečný trest odňatia slobody.

Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného Š. B., zrušil uvedený rozsudok Okresného súdu v Čadci pre neúplné zistenie skutkového stavu a vec vrátil tomuto súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

K nedostatku v konaní okresného súdu došlo porušením ustanovenia § 2 odst. 5 Tr. por. v prospech i v neprospech obvineného aj pri objasňovaní druhého skutku tvoriaceho predmet obžaloby, právne hodnoteného ako trestný čin podľa § 133 odst. 1 Tr. zák.

Okresný súd neobjasnil, akú hodnotu mal železničný motorový vozík, ktorý obvinený svojvoľne použil bez súhlasu príslušných činiteľov ČSD na jazdu z Krásna nad Kysucou do Kysuckého Nového Mesta a späť.

Trestný čin podľa § 133 odst. 1 Tr. zák. spácha ten, kto sa zmocní veci väčšej hodnoty z majetku, ktorý je v socialistickom vlastníctve s úmyslom prechodne ju používať. Za vec v zmysle ustanovenia nemožno považovať motorové vozidlo vzhľadom na špeciálne ustanovenie § 209a Tr. zák., ktoré postihuje obdobné dispozície s motorovými vozidlami. „Vecou väčšej hodnoty“ v zmysle ustanovenia § 133 odst. 1 Tr. zák. je podľa vžitej súdnej praxe vec, ktorej hodnota presahuje sumu5 000,- Kčs.

Preto mal okresný súd v dôvodovej časti vysvetliť, prečo v danom prípade železničný motorový vozík nepovažoval za motorové vozidlo v zmysle § 209a Tr. zák. a neaplikoval toto zákonné ustanovenie. Okrem toho mal vykonať dokazovanie, akú hodnotu malo použité železničné motorové vozidlo a zistiť, či ide o vec väčšej hodnoty v zmysle § 133 odst. 1 Tr. zák. alebo nie.

Pojem motorového vozidla v zmysle § 209a Tr. zák. je definovaný v § 7 odst. 3, 4 vyhl. č. 100/1975 Zb., podľa ktorého „motorovým vozidlom“ sa rozumie vozidlo určené na prepravu osôb alebo nákladov každého druhu, pohybujúce sa po ceste motorickou silou.

Vzhľadom na to, že danom prípade obvinený neoprávnene prechodne používal železničný motorový vozík, ktorý sa pohybuje po železničných koľajniciach a nie po cestách, okresný súd si správne počínal, keď čin obvineného nehodnotil ako trestný čin podľa § 209a Tr. zák., ale ako trestný čin podľa § 133 odst. 1 Tr. zák. za spomínaného už predpokladu, že hodnota použitého motorového vozíka presahuje sumu 5000,- Kčs.

Ak by uvedené vozidlo nemalo hodnotu 5000,- Kčs, prichádzalo by v do úvahy právne hodnotiť čin obvineného iba ako priestupok proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb.