Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 08.10.1981, sp. zn. 4 Tz 66/81, ECLI:CZ:NS:1981:4.TZ.66.1981.1

Právní věta:

Za skupovanie tovaru, ktorého je na vnútornom trhu nedostatok, bez potreby a vo väčšom množstve v zmysle § 2 písm. e) zák. č. 150/1969 Zb. treba považovať jednorazové nakúpenie úzkoprofilového tovaru v takom množstve, ktoré výrazne prevyšuje bežnú potrebu kupujúceho a jeho rodiny.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 08.10.1981
Spisová značka: 4 Tz 66/81
Číslo rozhodnutí: 45
Rok: 1982
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Přečin proti zájmům socialistického hospodářství
Předpisy: 150/1969 Sb. § 2 písm. e
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 45/1982 sb. rozh.

Za skupovanie tovaru, ktorého je na vnútornom trhu nedostatok, bez potreby a vo väčšom množstve v zmysle § 2 písm. e) zák. č. 150/1969 Zb. treba považovať jednorazové nakúpenie úzkoprofilového tovaru v takom množstve, ktoré výrazne prevyšuje bežnú potrebu kupujúceho a jeho rodiny.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 8. 10. 1981 sp. zn. 4 Tz 66/81.)

Okresný prokurátor v Martine podal na Okresný súd v Martine obžalobu proti obvinenej Z. H. okrem iného pre prečin proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. e) zák. č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že v januári 1981 v predajni potravín, kde bola vedúcou, si zakúpila 56 pohárov úzkoprofilovej juhoslovanskej koreniny zn. Vegeta v celkovej cene 1008,- Kčs a túto uložila na povale a v kotolni objektu, kde sa nachádzala predajňa.

Okresný súd v Martine uznesením z 30. apríla 1981 sp. zn. 4 T 79/81 zastavil trestné stíhanie obvinenej pre uvedený skutok podľa § 188 ods. 1 písm. d) Tr. por. z dôvodu § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por.

Toto uznesenie sa stalo právoplatným.

Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinenej, zrušil uznesenie Okresného súdu v Martine a okresnému prokurátorovi v Martine prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Závery okresného súdu, na ktorých sa zakladá zastavenie trestného stíhania obvinenej, že korenina zn. Vegeta nie je nedostatkový tovar na našom vnútornom trhu a že v danom prípade nejde o väčšie množstvo tovaru vzhľadom na potrebu štvorčlennej rodiny, sú v rozpore s dôkazmi zadováženými v prípravnom konaní.

Obvinená sa v prípravnom konaní priznala, že v decembri 1980 si kúpila v predajni potravín v Súčanoch, kde bola vedúcou, 56 pohárov koreniny zn. Vegeta juhoslovanskej výroby. Toto konanie odôvodnila tým, že má diabetickú a sklerotickú diétu a preto túto koreninu používa len pre svoju potrebu.

Podľa výpovede svedka Ing. Ľ. L., vedúceho oddelenia fondov závodu Zdroj v Martine-Priekope, ktorú treba považovať za objektívnu so zreteľom na kvalifikovanú znalosť pomerov v zásobovaní okresu Martin potravinami, juhoslovanská korenina zn. Vegeta je úzkoprofilový tovar, ktorého je na vnútornom trhu nedostatok. Do predajne, ktorú viedla obvinená, bola dodaná v roku 1980 iba raz v počte 168 pohárov v decembri 1980. Vegeta bola balená vo váhe 140 gramov v jednom pohári. Obvinená nakúpila prakticky jednu tretinu celoročnej dodávky do predajne.

Z uvedeného je zrejmé, že obvinená odňala z vnútorného trhu tovar, ktorý bol v okrese Martin nedostatkový. Išlo o koreninu o celkovej hmotnosti 7,84 kg. Toto množstvo treba nepochybne považovať vzhľadom na povahu tovaru a jeho bežnú potrebu za väčšie množstvo v zmysle § 2 písm. e) zák. č. 150/1969 Zb. Pri akceptovaní obhajoby obvinenej, že koreninu zakúpila len pre svoju potrebu, išlo podľa výsledkov dokazovania o zásobu na taký dlhý čas, že s prihliadnutím na záručnú lehotu hrozilo aj jej čiastočné znehodnotenie. Pritom podľa výpovede ošetrujúcej lekárky obvinenej MUDr. O. D. prakticky každá diéta vylučuje používanie korenín vo väčšom množstve; naopak používanie korenín treba obmedziť na minimum, čo platí aj pre diabetickú diétu obvinenej.

Vychádzajúc z uvedených skutočností, zistené konanie obvinenej zakladá znaky prečinu proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. e) zák. č. 150/1969 Zb., ak sa došetrením nepreukáže iná motivácia jej konania (napr. zadováženie týchto korenín v úmysle so ziskom ich predať alebo získať iný neoprávnený prospech; v takom prípade by išlo o prečin podľa § 2 písm. d) cit. zákona.).