Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 07.06.1979, sp. zn. 9 Co 249/79, ECLI:CZ:KSUL:1979:9.CO.249.1979.1

Právní věta:

Skutečnost, že byl pozemek vybrán okresním národním výborem jako vhodný pro zástavbu rodinným domkem, sama o sobě nestačí pro závěr, že jde o nezastavěný stavební pozemek ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 o. z. V takovém případě teprve pozemek, který je zařazen ve schváleném seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků (§ 4 - § 7 vyhlášky č. 84/1976 Sb.), je nezastavěným stavebním pozemkem.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 07.06.1979
Spisová značka: 9 Co 249/79
Číslo rozhodnutí: 31
Rok: 1982
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Národní výbory, Pozemek stavební, Registrace smlouvy
Předpisy: 40/1964 Sb. § 490 84/1976 Sb. § 4
§ 5
§ 6
§ 7
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Státní notářství v Jablonci nad Nisou rozhodnutím odmítlo registraci kupní smlouvy. Dospělo k závěru, že převáděná parcela je nezastavěným pozemkem, který vzhledem k ustanovení § 490 odst. 2 o. z. smějí občané převést jen na stát nebo na socialistickou organizaci k tomu zvláštním předpisem oprávněnou (popřípadě, pokud by vzhledem ke svému určení a výměře pozemek mohl být předmětem práva osobního užívání, mohou je darovat příbuzným v řadě přímé a sourozencům). Státní notářství zjistilo totiž, že pozemek byl vybrán okresním národním výborem jako vhodný pro zástavbu rodinným domkem.

Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil rozhodnutí státního notářství a věc mu vrátil k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí.

Z odůvodnění:

Státní notářství svůj závěr opřelo o zprávu odboru výstavby a územního plánování ONV v J. z 23. 4. 1979, podle níž převáděná parcela byla vybrána jako vhodná pro zástavbu rodinným domkem. Toto zjištění však pro určení charakteru převáděného pozemku jako nezastavěného stavebního pozemku nepostačuje.

Nezastavěným stavebním pozemkem je nutno (vzhledem k právní úpravě obsažené v zákoně č. 50/1976 Sb. o územním plánování a o stavebním řádu /stavebním zákoně/ a v předpisech vydaných k jeho provedení) rozumět část území určenou k zastavění územním plánem zóny nebo územním projektem zóny a seznamem pozemků pro výstavbu rodinných domků nebo územním rozhodnutím (srov. § 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb.).

Vzhledem k dosavadním výsledkům řízení a k obsahu uvedené zprávy ONV v J. je pro posouzení charakteru převáděného pozemku rozhodné, zda je zahrnut v seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků. Vznik tohoto seznamu je upraven ve ustanovení § 4 až § 7 vyhlášky č. 84/1976 Sb. tak, že okresní národní výbor nejprve provede ve spolupráci s místním národním výborem výběr pozemků vhodných pro umístění rodinných domků a z vybraných pozemků zpracuje návrh seznamu pozemků. Místní národní výbor pak vyhlásí návrh seznamů pozemků způsobem v místě obvyklým s výzvou, aby občané a organizace k němu ve stanovené lhůtě podali námitky. Návrh seznamů pozemků schvaluje po vyhodnocení podaných námitek okresní národní výbor a schválený seznam pozemků zašle místnímu národnímu výboru, který jej vyhlásí způsobem v místě obvyklým.

Skutečnost, že pozemek byl vybrán okresním národním výborem jako vhodný pro zástavbu rodinným domkem, sama o sobě nestačí k závěru, že jde o nezastavěný stavební pozemek. V takovém případě teprve pozemek, který je zařazen ve schváleném seznamu je nezastavěným stavebním pozemkem, na nějž dopadá zákaz převodu uvedený v ustanovení § 490 odst. 2 o. z.

Z těchto důvodů muselo být rozhodnutí státního notářství odvolacím soudem zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení ( § 221 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.).

Státní notářství provede šetření u ONV v J. i další potřebné důkazy a po doplnění řízení znovu rozhodne, a to popřípadě po přerušení řízení o registraci smlouvy podle ustanovení § 25 not. ř. a § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., pokud řízení o výběru a schválení seznamů pozemků před odborem výstavby a územního plánování ONV v J. není dosud skončeno.