Stanovisko Nejvyššího soudu SSR ze dne 08.12.1980, sp. zn. Tpj 36/80, ECLI:CZ:NS:1980:TPJ.36.1980.1

Právní věta:

Odklad výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov podla § 328 odst. 1 Tr. por. prichádza do úvahy nielen u odsúdeného, ktorý ešte nenastúpil výkon základnej vojenskej služby, na ktorý bol povolaný, ale aj u odsúdeného, ktorý v čase právoplatného uloženia tohto trestu za trestný čin alebo prečin spáchaný pred nástupom výkonu základnej vojenskej služby túto službu už vykonáva.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 08.12.1980
Spisová značka: Tpj 36/80
Číslo rozhodnutí: 38
Rok: 1981
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Stanovisko
Heslo: Odklad výkonu trestu, Řízení vykonávací
Předpisy: 141/1961 Sb. § 328 odst. 1 92/1949 Sb. § 27
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 38/1981 sb. rozh.

Odklad výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov podľa § 328 odst. 1 Tr. por. prichádza do úvahy nielen u odsúdeného, ktorý ešte nenastúpil výkon základnej vojenskej služby, na ktorý bol povolaný, ale aj u odsúdeného, ktorý v čase právoplatného uloženia tohto trestu za trestný čin alebo prečin spáchaný pred nástupom výkonu základnej vojenskej služby túto službu už vykonáva.

(Stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu SSR z 8. decembra 1980 č. Tpj 36/80.)

Predseda trestného kolégia Najvyššieho súdu SSR vzhľadom na potrebu zjednotenia praxe súdov v SSR navrhol podľa § 21c odst. 2 zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, aby trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaujalo stanovisko k správnemu výkladu ustanovenia § 328 odst. 1 Tr. por. v otázke, či toto ustanovenie treba uplatňovať iba v prípadoch, v ktorých odsúdený bol povolaný na výkon základnej vojenskej služby a v čase rozhodovania o odklade výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov ju ešte nevykonáva, alebo aj v prípadoch, v ktorých bol odsúdený povolaný na výkon základnej vojenskej služby a už ju aj nastúpil.

Trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaujalo podľa § 21c odst. 2 cit. zákona k uvedenej otázke toto

stanovisko:

Podľa § 328 odst. 1 Tr. por. predseda senátu, resp. samosudca ( § 314b odst. 2 Tr. por.) odloží alebo preruší výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov, ak je odsúdený povolaný na výkon základnej vojenskej služby.

Zo znenia cit. zákonného ustanovenia vyplýva, že dôvodom obligatórneho odkladu alebo prerušenia výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov (k tomuto pojmu porov. rozh. č. 30/1976 Zb. rozh. tr.) je okolnosť, že odsúdený je povolaný na výkon základnej vojenskej služby (k pojmu základná vojenská služba porov. § 27 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 64/1978 Zb. – úplné znenie vyhlásené pod č. 121/1978 Zb.).

Zmyslom tejto zákonnej úpravy je, aby sa poskytla možnosť odkladu výkonu trestu alebo jeho prerušenia a prípadného dodatočného upustenia od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku tým odsúdeným na trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov za trestné činy alebo prečiny spáchané pred nástupom výkonu základnej vojenskej služby, ktorí dlhší čas počas výkonu základnej vojenskej služby preukázali poriadnym spôsobom života a riadnym výkonom vojenskej základnej služby, že možno u nich dosiahnuť nápravu aj bez výkonu trestu. Naznačený zámer je zrejmý z ustanovenia § 328 odst. 2 Tr. por., ktoré je v tejto súvislosti ustanovuje podmienky pre upustenie od výkonu trestu alebo jeho zvyšku.

Pri posudzovaní veci z tohto hľadiska treba mať na pamäti, že odsúdeným, ktorý je povolaný na výkon základnej vojenskej služby, je osoba povolaná na výkon tejto služby spôsobom uvedeným v § 52 odst. 2 cit. branného zákona. Pritom nie je rozhodujúce, či takýto odsúdený v čase rozhodovania o odklade výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho výmeru šesť mesiacov základnú vojenskú službu ešte nenastúpil, alebo ju už nastúpil a ju aj vykonáva ( § 33 cit. branného zákona). Aj odsúdený, ktorý základnú vojenskú službu nastúpil a vykonáva ju, je totiž osobou, ktorá bola na výkon základnej vojenskej služby povolaná, lebo nastúpeniu základnej vojenskej služby predchádza povolanie na jej výkon. Niet preto dôvodov vylučovať z dosahu ustanovenia § 328 odst. 1 Tr. por. tých odsúdených, ktorí v čase rozhodovania o odklade výkonu trestu odňatia slobody základnú vojenskú službu, na výkon ktorej boli povolaní, už nastúpili a ju vykonávajú.

U týchto odsúdených však treba pri posudzovaní podmienok pre upustenie od výkonu trestu v zmysle § 328 odst. 2 Tr. por. hodnotiť ich správanie od nástupu výkonu základnej vojenskej služby, t. j. aj tú časť, ktorá predchádza rozhodnutiu súdu o odklade výkonu trestu odňatia slobody podľa § 328 odst. 1 Tr. por. a nielen tú časť výkonu základnej vojenskej služby, ktorá nasleduje po právoplatnom rozhodnutí o odklade výkonu trestu odňatia slobody podľa cit. zákonného ustanovenia.

V uvedenom zmysle je potrebné vykladať aj ustanovenie § 79 prvú vetu inštr. MS SSR z 18. 6. 1973 č. 15/1973-L, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre okresné a krajské súdy.