Rozsudek Krajského soudu v Banského Bystrici ze dne 21.06.1979, sp. zn. 16 Co 171/79, ECLI:CZ:KSBB:1979:16.CO.171.1979.1

Právní věta:

Úraz pracovníka, utrpený pri účastní na spoločenskej oslave Dňa železničiarov, organizovanej pre svojich pracovníkov organizáciou v pracovnom čase a v čase naň nadväzujúcom, treba považovať za úraz pracovný.

Soud: Krajský soud v Banské Bystrici
Datum rozhodnutí: 21.06.1979
Spisová značka: 16 Co 171/79
Číslo rozhodnutí: 43
Rok: 1980
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Náhrada škody v pracovním právu, Organizace socialistické, Pracovní úraz
Předpisy: 54/1975 Sb. § 41 odst. 3
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 43/1980 sb. rozh.

Úraz pracovníka, utrpený pri účastní na spoločenskej oslave Dňa železničiarov, organizovanej pre svojich pracovníkov organizáciou v pracovnom čase a v čase naň nadväzujúcom, treba považovať za úraz pracovný.

(Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. 6. 1979, 16 Co 171/79)

Rozsudkom Okresného súdu vo zvolene bolo určené, že úraz, ktorý utrpela žalobkyňa dňa 15. 9. 1978 pri oslave Dňa železničiarov v dôsledku pošmyknutia, je úrazom pracovným. Súd súčasne vyslovil povinnosť žalovanej štátnej dráhy zaplatiť na účel súdu na súdnom poplatku 60,- Kčs do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná organizácia odvolacie a v dôvodoch odvolania popierala, že by v tomto prípade šlo o pracovný úraz žalobkyne. Uvádzala, že žalobkyňa skutočne utrpela úraz počas osláv Dňa železničiarov, popierala však, že by účasť žalobkyne na neoficiálnej časti oslavy – na zábave bola činnosťou súvisiacou s plnením jej pracovných úloh. Keďže k úrazu došlo už po skončení oficiálnej časti oslavy, ďalšia účasť bola celkom dobrovoľná a jednalo sa o voľnú zábavu. nie je preto možné účasť na takejto voľnej zábave považovať na činnosť napomáhajúcu plneniu politických, hospodárskych a sociálnych úloh organizácie.

Krajský súd v Banskej Bystrici odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v zmysle ustanovenia § 219 O. s. p. ako vecne správny potvrdil.

Z odvolania:

Z právnej úpravy obsiahnutej v Zákonníku práce ako aj v nariadení vlády ČSSR č. 54/1975 Zb. je zrejmé, že je daná možnosť takého výkladu činností, ktoré možno zahrnúť do plnenia pracovných úloh alebo do priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, k akému dospel súd prvého stupňa. Obmedzenia výkladu tohto pojmu, ktoré sú uvedené v ustanovení § 41 odst. 3 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., sa na daný prípad nevzťahujú.

Oslavu Dňa železničiarov treba teda v tomto zmysle považovať za akciu, ktorá napomáhala plneniu politických, hospodárskych a sociálnych úloh aj organizácie štátnych dráh, proti ktorej bol nárok na odškodnenie pracovného úrazu v prejednávanej veci uplatnený. V tejto súvislosti nemožno ani oddeľovať účasť pracovníkov uvedenej organizácie na oslave Dňa železničiarov na oficiálnej časti tejto oslavy. Žalovaná organizácia štátnych dráh si napokon pre uvedené účely prenajala miestnosť, v ktorej sa oslava konala, až do 18 hodín, a teda zrejme až do uvedeného času sa počítalo s účasťou pracovníkov na oslave.

O žalobkyni bolo ďalej zistené, že je v žalovanej organizácii vedúca brigády socialistickej práce a teda aj z tejto svojej funkcie bola priamo zainteresovaná ne celkovom chode činnosti organizácie pri plnení ich úloh, vrátane priebehu tejto oslavy Dňa železničiarov.

Všetky tieto zistené okolnosti a súvislosti odôvodňujú preto aj podľa názoru odvolacieho súdu záver, že úraz pracovníka takto utrpený na uvedenej oslave možno považovať za pracovný úraz.