Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25.08.1978, sp. zn. 1 Cz 74/78, ECLI:CZ:NS:1978:1.CZ.74.1978.1

Právní věta:

Při rozhodování o nákladech řízení v řízení o výživném mezi manžely se odměna za zastupování účastníka advokátem přizná ve výši podle položky 16 sazebníku odměn za poskytování právní pomoci (který je součástí vyhlášky č. 50/1965 Sb.) a nikoliv podle položky 26 tohoto sazebníku.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 25.08.1978
Spisová značka: 1 Cz 74/78
Číslo rozhodnutí: 38
Rok: 1980
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Advokacie, Advokáti, Náklady řízení
Předpisy: 50/1965 Sb. 94/1963 Sb. § 91
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 38/1980 sb. rozh.

Při rozhodování o nákladech řízení v řízení o výživném mezi manžely se odměna za zastupování účastníka advokátem přizná ve výši podle položky 16 sazebníku odměn za poskytování právní pomoci (který je součástí vyhlášky č. 50/1965 Sb.) a nikoliv podle položky 26 tohoto sazebníku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 25. 8. 1978, 1 Cz 74/78)

Rozsudkem okresního soudu v Chrudimi z 25. 10. 1976 č. j. 4 C 514/76-13 byl odpůrce uznán povinným, přispívat na výživu navrhovatelky, která je jeho manželkou, částkou 700,- Kčs měsíčně a bylo mu uloženo zaplatiti navrhovatelce na nákladech řízení částku 1440,- Kčs a uhradit soudní poplatek v částce 504,- Kčs. Navrhovatelka byla v řízení zastoupena advokátem, a protože měla plný úspěch ve věci, přisoudil jí soud prvního stupně náhradu za zastupování za tři úkony po 470,- Kčs podle položky 26 sazebníku odměn za poskytování právní pomoci (který je součástí vyhlášky č. 50/1965 Sb.) a 30,- Kčs paušální částky výdajů za úkony provedené advokátem.

K odvolání odpůrce, který tvrdil, že odměna měla být přiznána podle položky 16 uvedeného sazebníku, krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadené části potvrdil. Dospěl k závěru, že předmětem řízení bylo výživné manželky, tedy opětující se plnění na neurčitou dobu, takže se zřetelem k § 4 odst. 2 vyhlášky č. 50/1965 Sb. byla správně přiznána odměna podle položky 26 uvedeného sazebníku odměn za poskytování právní pomoci.

Nejvyšší soud ČSSR rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, tak, že uvedenými rozhodnutími soudů obou stupňů, pokud jimi bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, byl porušen zákon.

Z odůvodnění:

Odměna za právní pomoc advokátní organizace se poskytuje podle vyhlášky č. 50/1965 Sb. o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátního tarifu, a to podle sazeb uvedených v sazebníku, který je její součástí.

Podle položky 16 uvedeného sazebníku činí odměna ve věcech péče o nezletilé a osvojení, ve věcech opatrovnických a jiných věcech podle zákona o rodině 80,- Kčs za jeden úkon, pokud není stanovena jiná sazba.

Předmětem řízení byla v projednávané věci vyživovací povinnost mezi manžely podle ustanovení § 91 zák. o rod., tedy věc podle zákona o rodině (zákona č. 94/1963 Sb.).

Položky 14-17 sazebníku odměn za poskytnutí právní pomoci upravují sazby za zastupování ve věcech zákona o rodině. Pokud pro některou takovou věc není stanovena jiná sazba, jíž se rozumí sazba uvedená v těchto položkách, náleží za úkon odměna ve výši 80,- Kčs. Za úkony ve věcech vyživovací povinnosti mezi manžely jiná sazba uvedena není. Měl proto soud prvního stupně při určování výše odměny vycházet z položky 16 sazebníku a určit tuto odměnu částkou 80,- Kčs za jeden úkon s připočtením paušální odměny. Použití položky 26 sazebníku nepřicházelo v projednávané věci v úvahu, protože tato položka se týká ostatních věcí občanského soudního řízení, u nichž odměna za právní pomoc není upravena v jiných položkách.

Téhož pochybení se dopustil i odvolací soud, který rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení potvrdil. Z uvedeného je patrno, že soudy obou stupňů porušily svými rozhodnutími zákon v ustanoveních § 6, § 151 odst. 3, § 211 a § 223 o. s. ř. v souvislosti s ustanoveními § 1 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 50/1965 Sb. a v položkách 16 a 26 sazebníku odměn za poskytování právní pomoci, který je součástí této vyhlášky.