Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27.04.1977, sp. zn. 1 Cz 42/77, ECLI:CZ:NS:1977:1.CZ.42.1977.1

Právní věta:

Darovanie napr. rodinného domčeka patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov jedným z manželov druhému manželovi treba posudzovať ako obchádzanie (§ 39 O. z.) kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka /1/ o rozsahu a trvaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 27.04.1977
Spisová značka: 1 Cz 42/77
Číslo rozhodnutí: 6
Rok: 1979
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Bezpodílové spoluvlastnictví manželů, Právní úkony, Smlouva darovací
Předpisy: 40/1964 Sb. § 39
§ 143
§ 407
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Darovacou zmluvou uzavretou 10. 9. 1974 daroval P. N. svojej manželke M. N. rodinný domček č. 610 v K. so stavebnou parcelou, dvorom a záhradou.

Štátne notárstvo v Nových Zámkoch svojím rozhodnutím túto zmluvu registrovalo.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto rozhodnutím štátneho notárstva bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Z dotazníka a čestného vyhlásenia k registrácii a k spoplatneniu zmluvy, predloženého štátnemu notárstvu, bolo vidno, že obdarovaná uzavrela s darcom manželstvo 10. 8. 1964. Podľa výpisu z pozemkovej knihy manželia P. N. a M. N. nadobudli nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom prevodu, v roku 1970, teda počas trvania svojho manželstva. Tieto nehnuteľnosti patria teda do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

Darovanie vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov jedným manželom druhému manželovi nie je možné, lebo by to znamenalo premenu vlastníckeho režimu veci, ktorá sa nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve, na výlučné vlastníctvo iba jedného z manželov. Tým by došlo k obchádzaniu kogentných ustanovení o rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a k zániku spoluvlastníctva k spoločným veciam manželov. K zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže dôjsť iba v prípadoch zákonom presne určených, nie však dispozíciou účastníkov, a teda ani vzájomnou darovacou zmluvou.

Darovacia zmluva, ktorou jeden manžel daruje vec patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov druhému manželovi, je teda so zreteľom na ustanovenie § 39 O. z. neplatná. Malo preto štátne notárstvo odmietnuť registráciu uvedenej darovacej zmluvy.

Keď štátne notárstvo ohlásenú darovaciu zmluvu registrovalo, porušilo svojím rozhodnutím zákon v ustanoveniach § 63 ods. 1, § 64ods. 2 Not. por. a v ustanovení § 39 O. z.

1) Pozri č. 42/1972 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk (str. 120-121 ).