Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 23.02.1977, sp. zn. 1 Cz 20/77, ECLI:CZ:NS:1977:1.CZ.20.1977.1

Právní věta:

Ak účastníci zmluvy o prevode podielu na nehnutelnosti, ktorá je v osobnom podielovom spoluvlastníctve, nedoložia štátnemu notárstvu v konaní o registrácii zmluvy súhlas spoluvlastníka (spoluvlastníkov) k prevodu podielu (§ 140 O. z.), postupuje štátne notárstvo spravidla tak, že buď vyzve účastníkov zmluvy na predloženie (doloženie) tohto súhlasu alebo vypočutím spoluvlastníka (spoluvlastníkov) zistí jeho (ich) stanovisko k zamýšlanému prevodu podielu.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 23.02.1977
Spisová značka: 1 Cz 20/77
Číslo rozhodnutí: 12
Rok: 1979
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Podílové spoluvlastnictví, Registrace smlouvy
Předpisy: 95/1963 Sb. § 63 40/1964 Sb. § 140
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Darujúci M. U., ktorý je v evidencii nehnuteľnosti pre katastrálne územie P. na liste vlastníctva č. 2831 zapísaný ako vlastník troch štvrtín nehnuteľností parc. č. 1608/15 (dom) a 1608/43 (záhrada), daroval zmluvou, ktorá bola ohlásená štátnemu notárstvu na registráciu, podiel jednej štvrtiny týchto nehnuteľností obdarovanej V. D.

Štátne notárstvo v Prešove svojím rozhodnutím darovaciu zmluvu registrovalo.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto rozhodnutím štátneho notárstva bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Predmetom prevodu podľa ohlásenej zmluvy je okrem iného spoluvlastnícky podiel na rodinnom domčeku, teda na majetku v osobnom spoluvlastníctve. Darujúci je spoluvlastníkom troch štvrtín uvedenej nehnuteľnosti, zatiaľ čo zvyšujúca štvrtina patrí spoluvlastníčke E. G.

Podľa ustanovenia § 140 spoluvlastník môže svoj podiel bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov previesť iba na spoluvlastníka alebo na svojich potomkov; inak je na prevod podielu potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Na prevod spoluvlastníckeho podielu jednej štvrtiny podľa ohlásenej zmluvy bol teda potrebný súhlas spoluvlastníčky E. G., keď obdarovaná V. U. nebola spoluvlastníčkou uvedenej nehnuteľnosti.

Keďže podľa ustanovenia § 63 ods. 1 Not. por. je štátne notárstvo povinné pred rozhodnutím o registrácii preskúmať okrem iného najmä to, či je účastník oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom zmluvy, a či zmluva sa svojím obsahom neprieči zákonu alebo ho neobchádza, malo štátne notárstvo vyzvať účastníkov na predloženie súhlasu spoluvlastníčky E. G. so zamýšľaným prevodom, alebo si malo samo zistiť jej stanovisko k tomuto prevodu. To však štátne notárstvo neurobilo.

Porušilo teda štátne notárstvo svojím rozhodnutím zákon v ustanoveniach § 4 ods. 1 a § 63 ods. 1 Not. por. v súvislosti s ustanovením § 140 O. z.