Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 22.08.1978, sp. zn. 5 Tz 75/78, ECLI:CZ:NS:1978:5.TZ.75.1978.1

Právní věta:

Zistenie, že obvinený je pre duševnú chorobu trestne nezodpovedný (§ 12 odst. 1 Tr. zák.), nestačí založiť na vyjadrení ošetrujúceho lekára, ale musí byť vždy založené na znaleckom posudku dvoch znalcov psychiatrov (§ 105 odst. 2 a § 116 odst. 1 Tr. por.).

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 22.08.1978
Spisová značka: 5 Tz 75/78
Číslo rozhodnutí: 14
Rok: 1979
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Důkaz znalecký, Nepříčetnost
Předpisy: 140/1961 Sb. § 12 odst. 1 141/1961 Sb. § 116 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa ZNB – oddelenie vyšetrovania VB v Nitre z 27. septembra 1977 sp. zn. VV 286/77 a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Z odôvodnenia:

Uznesením vyšetrovateľa ZNB – oddelenie vyšetrovania VB v Nitre z 29. júna 1977 sp. zn. VV 286/77 bol Ing. D. H. podľa § 163 odst. 1 Tr. por. stíhaný ako obvinený pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 odst. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako otec maloletého R. H., nar. 17. 11. 1965 a maloletého M. H., nar. 9. 5. 1967, neprispieval na ich výživu, hoci mu táto povinnosť bola uložená rozsudkom Okresného súdu v Nitre z 21. októbra 1974 sp. zn. 6 C 821/74 tak, že na výživu maloletého R. mal mesačne prispievať sumou 400 Kčs a na maloletého M. mesačne sumou 300 Kčs do rúk matky M. H.; od 8. marca 1977, kedy bol prepustený z výkonu odňatia slobody, je dlžný na výživnom spolu 2400 Kčs.

Uznesením vyšetrovateľa z 27. septembra 1977 sp. zn. VV 286/77 bolo podľa § 172 odst. 1 písm. e) Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného Ing. D. H. pre uvedený trestný čin preto, že primár psychiatrického oddelenia OÚNZ Nitra MUDr. T. M., CSc. sa v liste z 27. septembra 1977 vyjadril, že obvinený Ing. D. H. je v liečení na jeho oddelení a trpí duševnou chorobou schizofrénia paranoides so zdĺhavým priebehom; táto choroba trvá už roky a perspektívne nemožno počítať so zaradením obvineného do pracovného procesu. Choroba je takého rázu, že obvinený si nemohol uvedomiť spoločenskú nebezpečnosť svojho konania.

Toto uznesenie sa stalo právoplatným 22. mája 1978.

Proti tomuto uzneseniu podal generálny prokurátor SSR v šesťmesačnej lehote uvedenej v § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného Ing. D. H. Navrhol Najvyššiemu súdu SSR, aby vyslovil, že napadnutým uznesením bol porušený zákon v ustanoveniach § 105 odst. 2, § 116 a § 172 odst. 1 písm. e) Tr. por., toto uznesenie zrušil a prikázal vyšetrovateľovi ZNB – oddelenia vyšetrovania VB v Nitre vo veci konať a rozhodnúť. Vyšetrovateľ urobil chybu, keď sa uspokojil s lekárskym vyjadrením ošetrujúceho lekára a nenariadil znalecké dokazovanie dvoma znalcami psychiatrami o duševnom stave obvineného.

Najvyšší súd SSR na podklade podanej sťažnosti pre porušenie zákona preskúmal podľa § 267 odst. 1 Tr. por. napadnuté uznesenie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že zákon bol porušený.

Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie obvineného na základe § 172 odst. 1 písm. e) Tr. por., t. j. preto, že obvinený v čase činu nebol pre duševnú chorobu trestne zodpovedný.

Túto skutočnosť však nezistil spôsobom uvedeným v Trestnom poriadku. Ak ide o vyšetrovanie duševného stavu obvineného, treba vykonať dokazovanie pribratím dvoch znalcov z odboru psychiatrie ( § 105 odst. 2 a § 116 odst. 1 Tr. por.). Vyšetrovateľ preto postupoval nesprávne, keď sa uspokojil len s vyjadrením ošetrujúceho lekára MUDr. T. M., CSc. a na tomto základe dospel k záveru, že obvinený bol v čase spáchania činu nepríčetný a preto nebol trestne zodpovedný.

Bude povinnosťou vyšetrovateľa pribrať dvoch znalcov z odboru psychiatrie, ktorí vyšetria duševný stav obvineného a podajú svoj znalecký posudok.