Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 02.06.1977, sp. zn. 18 Co 720/76, ECLI:CZ:MSPH:1977:18.CO.720.1976.1

Právní věta:

Výkonatelnými výkazy nedoplatků daní a poplatků ve smyslu ustanovení § 274 písm. f) o. s. ř. jsou i výkazy nedoplatků dlužných poplatků za užívání televizních a rozhlasových přijímačů sestavené orgány spojů.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 02.06.1977
Spisová značka: 18 Co 720/76
Číslo rozhodnutí: 40
Rok: 1978
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 274 13/1974 Sb. § 7
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 40/1978 sb. rozh.

Výkonatelnými výkazy nedoplatků daní a poplatků ve smyslu ustanovení § 274 písm. f) o. s. ř. jsou i výkazy nedoplatků dlužných poplatků za užívání televizních a rozhlasových přijímačů sestavené orgány spojů.

(Usnesení městského soudu v Praze z 2. 6. 1977, 18 Co 720/76)

Oprávněná organizace spojů podala návrh na soudní výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro částku 51,40 Kčs představující poplatek z prodlení z částky 514 Kčs od 16. 5. 1975 do 1. 12. 1975 a náklady řízení 27 Kčs podle pravomocného soudního rozsudku. Kromě toho na podkladě výkazu dlužných telekomunikačních poplatků obvodní pošty navrhla soudní výkon rozhodnutí pro částku 94 Kčs s 3 úroky z částky 90 Kčs od 1. 7. 1975 do zaplacení.

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením vyhověl návrhu jen ohledně částky 51,40 Kčs a ohledně nákladů předcházejícího řízení ve výši 27 Kčs; zamítl však návrh, aby soudní výkon rozhodnutí byl nařízení také pro pohledávku 94 Kčs s přísl. s odůvodněním, že se neopírá o vykonatelné rozhodnutí podle ustanovení § 21 zákona č. 110/1964 Sb.

V odvolání proti tomuto usnesení oprávněná organizace vytýkala soudu prvního stupně nesprávné právní posouzení věci, protože podle ustanovení § 7 odst. 1 rozhlasového a televizního řádu vydaného vyhláškou č. 13/1974 Sb. za každý přijímač podléhající evidenci je účastník povinen zaplatit poplatek stanovený výměrem Českého cenového úřadu č. 9542) 69 z 28. 5. 1969 s dodatkem č. 12042) 69 ze 13. 6. 1969, který se vybírá předem a je splatný společně s jinými měsíčními platbami soustředěného inkasa. Dlužné rozhlasové a televizní poplatky vymáhají podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 13/1974 Sb. orgány správy spojů správní exekucí na základě výkazu dlužných telekomunikačních poplatků, tedy na základě povinnosti stanovené právním předpisem bez vydání zvláštního rozhodnutí. Z těchto důvodů oprávněná organizace navrhla, aby usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním bylo změněno tak, že se nařizuje soudní výkon rozhodnutí i pro pohledávku podle výkazu dlužných telekomunikačních poplatků.

Městský soud v Praze změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že nařídil soudní výkon rozhodnutí i k vymožení uvedených dlužných telekomunikačních poplatků.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 251 o. s. ř. nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Ustanovení § 251 až § 271 o. s. ř. se podle § 274 písm. f) o. s. ř. použije i na soudní výkon vykonatelných rozhodnutí orgánů státní správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smírů schválených orgány státní správy.

Ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích bylo rozhodování o právech, oprávněných zájmech nebo povinnostech občanů svěřeno organizacím spojů, které při něm postupují podle předpisů o správním řízení, tedy podle ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. (správního řádu).

Podkladem pro soudní výkon rozhodnutí je podle ustanovení § 71 odst. 2 správního řádu i výkaz nedoplatků, který byl sestaven na základě dlužníkovy platební povinnosti stanovené právním předpisem bez vydání zvláštního rozhodnutí. V rámci zmocnění daného ustanovením § 22 č. 110/1964 Sb. byl vydán vyhláškou č. 13/1974 Sb. rozhlasový a televizní řád, jímž byla upravena práva a povinnosti vyplývající z užívání rozhlasových a televizních přijímačů. Podle ustanovení § 7 odst. 1 této vyhlášky za každý přijímač podléhající evidenci je účastník povinen zaplatit poplatek. Tento poplatek se vybírá měsíčně předem a je splatný k prvému dni v měsíci u pošty nebo poštovního doručovatele. Je-li součástí soustředěného inkasa, je splatný společně s jinými měsíčními platbami inkasa ( § 8 odst. 1 vyhlášky č. 13/1974 Sb.).

Podle ustanovení § 7 odst. 3 citované vyhlášky orgány správy spojů vymáhají dlužné rozhlasové a televizní poplatky správní exekucí na základě výkazu dlužných telekomunikačních poplatků. Z tohoto ustanovení vyplývá, že samotný výkaz dlužných telekomunikačních poplatků, týká-li se dlužných rozhlasových a televizních poplatků, je podkladem pro výkon rozhodnutí, aniž by mu muselo předcházet zvláštní rozhodnutí o povinnosti poplatníka poplatek zaplatit.

I když se v ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 13/1974 Sb. stanoví, že dlužné rozhlasoví a televizní poplatky se vymáhají správní exekucí, není vyloučeno, aby oprávněný je vymáhal návrhem na soudní výkon rozhodnutí (srov. § 21 odst. 2 zákona č. 110/1964 Sb. a § 72 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb.).

Na výkazu dlužných telekomunikačních poplatků, o který v této věci oprávněná svůj návrh na soudní výkon rozhodnutí opírala, je potvrzena jeho vykonatelnost, takže nic nebránilo tomu, aby bylo návrhu vyhověno.

Protože tedy soud prvního stupně nesprávně zamítl návrh oprávněné na soudní výkon rozhodnutí týkající se dlužných telekomunikačních poplatků, odvolací soud jeho usnesení změnil a návrhu vyhověl ( § 220 odst. 1 o. s. ř.).