Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 30.09.1970, sp. zn. 6 Cz 88/70, ECLI:CZ:NS:1970:6.CZ.88.1970.1

Právní věta:

Aj pri odstraňovaní chýb odvolania proti rozsudku (uzneseniu) súdu prvého stupňa (§ 209 O. s. p.), ktoré bránia vecnému vybaveniu odvolania, postupuje súd podla ustanovenia § 43 O. s. p. Preto vo výzve na odstránenie nedostatkov odvolania musí byť účastník poučený o následkoch za jej nesplnenie; pokial sa tak nestalo, nemožno konanie na odvolacom súde zastaviť pre nesplnenie výzvy súdu.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 30.09.1970
Spisová značka: 6 Cz 88/70
Číslo rozhodnutí: 58
Rok: 1977
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Odvolání, Řízení před soudem, Účastníci řízení
Předpisy: 99/1963 Sb. § 43
§ 209
§ 211
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 58/1971 sb. rozh.

Aj pri odstraňovaní chýb odvolania proti rozsudku (uzneseniu) súdu prvého stupňa ( § 209 O. s. p.), ktoré bránia vecnému vybaveniu odvolania, postupuje súd podľa ustanovenia § 43 O. s. p. Preto vo výzve na odstránenie nedostatkov odvolania musí byť účastník poučený o následkoch za jej nesplnenie; pokiaľ sa tak nestalo, nemožno konanie na odvolacom súde zastaviť pre nesplnenie výzvy súdu.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 30. 9. 1970, 6 Cz 88/70.)

Navrhovateľka podala proti rozsudku Okresného súdu vo Zvolene odvolanie do zápisnice s tým, že odôvodnenie odvolanie zašle súdu do 15 dní. Ani navrhovateľka ani jej zástupca, ktorý jej bol na toto konanie ustanovený, neposlali súdu odôvodnenie odvolania, preto súd prvého stupňa dvakrát vyzval zástupcu navrhovateľky, aby toto odôvodnenie zaslal. Keďže sa tak nestalo, predložil spis Krajskému súdu v Banskej Bystrici, ktorý odvolacie konanie zastavil.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR tak, že uznesením súdu druhého stupňa bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 43 O. s. p. predseda senátu sa počas konania stará o to, aby nesprávne alebo neúplne podanie bolo opravené alebo doplnené. Poučuje účastníkov aj o tom, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Ak sa napriek výzve súdu podanie neopraví alebo nedoplní a v konaní nemožno pre tento nedostatok pokračovať, súd konanie zastaví. O týchto následkoch musí byť účastník poučený.

Toto ustanovenia platí podľa § 211 O. s. p. aj pre konanie na odvolacom súde.

Súd druhého stupňa však podľa týchto ustanovení nepostupoval. Zo spisu nevyplýva, že by vo výzvach súdu prvého stupňa bolo obsiahnuté aj poučenie o následkoch neodstránenia chýb podania, ktoré bránili vecnému vybaveniu odvolania, a ani súd druhého stupňa sám navrhovateľku o možnosti zastavenia konania pre nesplnenie výzvy súdu nepoučil.

Preto postupom a rozhodnutím súdu druhé stupňa o zastavení konania došlo k porušeniu zákona v ustanovení § 43 ods. 2 O. s. p. v spojení s ustanovením § 211 O. s. p.