Usnesení Krajského soudu v Bratislavě ze dne 26.05.1976, sp. zn. 7 To 193/76, ECLI:CZ:KSBA:1976:7.TO.193.1976.1

Právní věta:

Súdny znalec, podaním znal. posudku neuplatňuje právomoc spojenú so zodpovednosťou (ust. § 89 odst. 8 Tr. zák.) Pri výkone znal. činnosti nemá postavenie verej. činitela a podanie nepravdivého posudku nezakladá preto znaky tr. činu (podla § 158 Tr. zák.). Pokial znalec pred súdom, prokurát., vyšetrovatelom alebo vyhladávacím orgánom, alebo pred štátnym notárstvom, vykonávajúcim rozhodovaciu činnosť, úmyselne uvedie pri výsluchu alebo v pís. posudku nepravdu o podstatných skutočnostiach, dopúšťa sa tr. činu krivej výpovede a nepravdivého znalec. posudku (§ 175 Tr. zák.). Nepravdivý posudok znalca pred inými orgánmi, resp. mimo konania pred štátnymi orgánmi pri poskytovaní odbornej pomoci v súvislosti s právnymi úkonmi organizácií alebo občanov (§ 12 odst. 2 zák. č. 36/1967 Zb.) možno podla okolností, vzhladom na úmysel a následok činu, postihovať podla iných ust. osobitnej časti Tr. zák. prichádzajúcich do úvahy, alebo ako priestupok podla § 6 zák. č. 60/1961 Zb.

Soud: Krajský soud v Bratislavě
Datum rozhodnutí: 26.05.1976
Spisová značka: 7 To 193/76
Číslo rozhodnutí: 17
Rok: 1977
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, Veřejný činitel, Zneužívání pravomoci veřejného činitele
Předpisy: 140/1961 Sb. § 89 odst. 8
§ 158
§ 175
§ 250 36/1967 Sb. § 12 odst. 2 60/1961 Sb. § 6
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave z 13. februára 1976 sp. zn. 22 T 136/75 bol obvinený A. M. uznaný na vinného z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako súdny znalec z odboru stavebníctva, zapísaný v zozname Krajského súdu v Bratislave, v októbri 1970 v Bratislave na žiadosť zástupcu Družstevného podniku výpočtovej techniky v Bratislave (ďalej len DVPT) vykonal odhad nehnuteľnosti a parcely, patriacej J. S., pričom v posudku neprimerane stanovil cenu sumou 351 000 Kčs, na základe ktorého potom došlo k vyplateniu sumy 351 000 Kčs v prospech vlastníka J. S. na škodu DVPT v Bratislave.

Za tento trestný čin mu bol uložený bezpodmienečný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov so zaradením do prvej nápravnovýchovnej skupiny.

Poškodený DVPT v Bratislave bol podľa § 229 odst. 1 Tr. por. odkázaný s nárokom na náhradu škody na konanie o veciach občianskoprávnych.

Krajský súd v Bratislave zrušil uvedený rozsudok na základe odvolania mestského prokurátora a obvineného A. M. a vec vrátil Mestskému súdu v Bratislave, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Krajský súd v dôvodoch rozsudku okrem iného uviedol:

Predovšetkým sa mestský súd dopustil chyby, keď považoval obvineného A. M. ako súdneho znalca za verejného činiteľa v zmysle § 89 odst. 8 Tr. zák. a vyhotovenie nesprávneho znaleckého posudku o odhade nehnuteľnosti posudzoval ako porušenie povinnosti verejného činiteľa.

Podľa § 89 odst. 8 Tr. zák. verejným činiteľom je volený funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník národného výboru, súdu alebo iného štátneho orgánu, štátnej, hospodárskej alebo spoločenskej organizácie, pokiaľ sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola zverená. Súčasne sa vyžaduje, aby trestný čin spáchal v súvislosti s touto právomocou a zodpovednosťou.

Podľa § 12 odst. 2 zákona č. 36/1967 Zb., ak znalec podáva v súvislosti s právnymi úkonmi občanov alebo organizácií na ich žiadosť posudok mimo konania pred štátnymi orgánmi, poskytuje túto odbornú pomoc na základe dohody v rámci výkonu svojej funkcie. Z toho vyplýva, že vyhotovenie posudku o odhade nehnuteľnosti je iba poskytovaním odbornej pomoci, v danom prípade podkladom pre určenie kúpnej ceny, ktorý účastníkov kúpnej zmluvy záväzne neviaže. Znalec teda podaním posudku neuplatňuje právomoc spojenú so zodpovednosťou tak, ako to má na mysli ustanovenie § 89 odst. 8 Tr. zák. a pri výkone tejto znaleckej činnosti nemá postavenie verejného činiteľa. V dôsledku toho eventuálne podanie nesprávneho, resp. nepravdivého znaleckého posudku nemôže zakladať znaky trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Tr. zák.

Pokiaľ znalec pred súdom, prokurátorom, vyšetrovateľom alebo pred vyhľadávacím orgánom, ak konajú vyšetrovanie alebo vyhľadávanie podľa Trestného poriadku, alebo pred štátnym notárom, vykonávajúcim rozhodovaciu činnosť, uvedie pri výsluchu alebo v písomnom posudku nepravdu o podstatných skutočnostiach, ktoré v rámci znaleckej činnosti zistil, alebo nepravdivý záver, dopúšťa sa trestného činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku podľa § 175 Tr. zák., podľa okolností aj v súbehu s dalším trestným činom.

Naproti tomu nepravdivý posudok znalca pred inými orgánmi, resp. mimo konania pred štátnymi orgánmi pri poskytovaní odbornej pomoci v súvislosti s právnymi úkonmi organizácií alebo občanov možno podľa okolností, najmä vzhľadom na úmysel a následok činu, postihovať podľa iných ustanovení osobitnej časti Trestného zákona prichádzajúcich do úvahy (napr. ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák., trestný čin podvodu podľa § 250 Tr. zák., príp. ako účasť na týchto trestných činoch a pod.), alebo ako priestupok podľa § 6 zák. č. 60/1961 Zb.