Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 01.03.1976, sp. zn. 2 Tz 3/76, ECLI:CZ:NS:1976:2.TZ.3.1976.1

Právní věta:

I. Trestní příkaz nelze vydat, jestliže se soud v otázce viny odchýlil od skutkových závěrů prokurátora v návrhu na potrestání, pokud prokurátor neprojevil s odchylným stanoviskem soudu souhlas. II. Nejde o přečin pytláctví podle § 4 zák. č. 150/1969 Sb., nýbrž o trestný čin (zpravidla rozkrádání, popř. poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132, resp. § 136 tr. zák.), jestliže pachatelovým neoprávněným zásahem do práva myslivosti byla způsobena škoda převyšující 1500 Kčs.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 01.03.1976
Spisová značka: 2 Tz 3/76
Číslo rozhodnutí: 5
Rok: 1977
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Trestní příkaz
Předpisy: 141/1961 Sb. § 267 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR trestní příkaz okresního soudu ve Strakonicích ze dne 17. 12. 1975 sp. zn. 4 T 488/75 a přikázal okresnímu prokurátorovi ve Strakonicích, aby věc obviněného A. D. znovu projednal a rozhodl.

Z odůvodnění:

Proti obviněnému podal okresní prokurátor návrh na potrestání pro přečin pytláctví podle § 4 zák. č. 150/1969 Sb., který obviněný spáchal tím, že od roku 1970 do roku 1975 neoprávněně chytal ondatry v okrese Písek a Strakonice. Současně okresní prokurátor navrhl, aby soud vydal trestní příkaz, jímž by byl uložen trest odnětí svobody na dva měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu dvou let.

Okresní soud vydal trestní příkaz podle tohoto návrhu s tou změnou, že skutek obviněného omezil na případ ze dne 2. 10. 1975, kdy obviněný v katastru obce Mladějovice, okres Strakonice, ulovil dvě ondatry pižmové, aniž měl k lovu příslušné povolení, a že dobu zkušební stanovil na jeden rok. Trestní příkaz nabyl právní moci.

Generální prokurátor ČSR podal proti němu ve lhůtě uvedené v § 272 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v ustanovení § 314e odst. 1 písm. b) tr. ř., k němuž došlo tím, že trestní příkaz nebyl vydán v souladu s návrhem prokurátora co do označení doby a místa spáchaného skutku a množství ulovených ondater a co do délky zkušební doby. Generální prokurátor ČSR navrhl, aby byl trestní příkaz zrušen a aby se dále postupovalo podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud ČSR přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost všech výroků napadeného trestního příkazu, jakož i řízení, které mu předcházelo, a shledal,a že zákon byl porušen, a to i v dalším směru, než jak stížnost vytýká.

Ustanovení trestního řádu o trestním příkazu stanoví jednak materiální podmínky pro jeho vydání, tj., že se obviněný doznal a samosoudce nemá důvod pochybovat o pravdivosti doznání nebo že rozhodné skutečnosti jsou zjištěny vlastním pozorováním veřejného orgánu, jednak formální podmínku, tj., že je tu návrh nebo souhlas prokurátora, aby trestní příkaz byl vydán. Zákon výslovně stanoví ( § 314e odst. 1 písm. b/ tr. ř.), že návrh nebo souhlas se musí vztahovat též na druh a výměru trestu, který se má trestním příkazem uložit. Z této formulace je nepochybné, že předpokladem pro vydání trestního příkazu je naprostý souhlas výroku trestního příkazu o vině i trestu s návrhem nebo souhlasem prokurátora.

V daném případě okresní soud nedospěl k závěru o vině obviněného v celém rozsahu stíhaném návrhem na potrestání. Nemohl tedy vydat trestní příkaz a měl o návrhu na potrestání nařídit hlavní líčení, pokud by nedosáhl shody se stanoviskem prokurátora. Když se tak nestalo, byl porušen zákon v ustanovení § 314e odst. 1 písm. b) tr. ř.

Zákon byl však porušen i v ustanovení § 314e odst. 1 písm. a) tr. ř. Doznání obviněného, které je předpokladem vydání trestního příkazu, se musí vztahovat na celý skutek, který je předmětem návrhu na potrestání včetně zavinění (srov. č. 1/1975 sb. rozh. tr. str. 42). Takové doznání obviněný neučinil. Doznal totiž, že lov ondater provádí bez povolení teprve od roku 1972, neboť do té doby měl povolení myslivecké společnosti Staré Kestřany a uvedl svědka, který mu povolení vydával. Návrhem na potrestání je však obviněný stíhán již za dobu od roku 1970. Pro vydání trestního příkazu chyběla tedy i materiální podmínka.

Zákon byl porušen již v řízení, které předcházelo návrhu na potrestání a vydání trestního příkazu. Obviněný doznal, že během doba od roku 1972, kterou přiznával, pochytal asi 50 kusů ondater. Podle návrhu na potrestání trvala nedovolená činnost obviněného již od roku 1970 a počet ulovených kusů by byl v tom případě ještě daleko větší. Nejvyšší soud ČSR zjistil dotazem ( § 276 tr. ř.) na podnik Sběrné suroviny, že za kvalitní kožku lze obdržet při výkupu až 48 Kčs, jinak je průměrná cena kožky kolem 30 Kčs. Okolnosti případu tedy nasvědčují tomu, že škoda obviněným způsobená přesáhla 1500 Kčs. V takovém případě by nešlo o přečin pytláctví, nýbrž o trestný čin, pro který bylo třeba konat přípravné řízení a věc měla být i z hledisek výše uvedených objasněna. Když se tak nestalo, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř.

Nejvyšší soud ČSR proto zrušil trestní příkaz a přikázal okresnímu prokurátorovi, aby věc znovu projednal a rozhodl.