Stanovisko Nejvyššího soudu SSR ze dne 05.07.1974, sp. zn. Tpj 29/74, ECLI:CZ:NS:1974:TPJ.29.1974.1

Právní věta:

I. Zo znenia ustanovenia § 192 Tr. por. vyplýva, že ak je obvinený vo väzbe, súd je povinný rozhodnúť aj o ďalšom trvaní väzby vtedy, keď dôjde k predbežnému prejednaniu obžaloby. V dôsledku toho vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v § 186 Tr. por. a dôjde k názoru, že ďalšie trvanie väzby obvineného je zákonné, nie je potrebné, aby nariadil neverejné zasadnutie za účelom rozhodnutia senátu, že väzba obvineného trvá aj naďalej.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 05.07.1974
Spisová značka: Tpj 29/74
Číslo rozhodnutí: 5
Rok: 1975
Sešit: 3-4
Typ rozhodnutí: Stanovisko
Heslo: Vazba
Předpisy: 141/1961 Sb. § 186
§ 192
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 5/1975 sb. rozh.

I. Zo znenia ustanovenia § 192 Tr. por. vyplýva, že ak je obvinený vo väzbe, súd je povinný rozhodnúť aj o ďalšom trvaní väzby vtedy, keď dôjde k predbežnému prejednaniu obžaloby. V dôsledku toho vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v § 186 Tr. por. a dôjde k názoru, že ďalšie trvanie väzby obvineného je zákonné, nie je potrebné, aby nariadil neverejné zasadnutie za účelom rozhodnutia senátu, že väzba obvineného trvá aj naďalej.

II. V prípade, keď obvinený po podaní obžaloby na súd požiada o prepustenie z väzby na slobodu, musí súd o takejto žiadosti neodkladne rozhodnúť bez ohľadu na to, či súd dané dôvody na predbežné prejednanie obžaloby podľa § 186 Tr. por. alebo nie ( § 72 ods. 2 Tr. por.).

(Stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu SSR z 5. septembra 1974 č. Tpj 29/74.)

Z podnetu gremiálnej porady sudcov Krajského súdu v Košiciach konanej 31. mája 1974 a gremiálnej porady sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici konanej 24. júna 1974 sa trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaoberalo otázkou postupu súdu vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v novelizovanom znení § 186 Tr. por. a dospelo k týmto záverom:

Zákon č. 48/1973 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok, priniesol niektoré významné zmeny v doterajšej úprave jednotlivých štádií trestného konania.

Citovaná novela v dvanástej hlave Trestného poriadku, ktorá upravuje inštitúciu predbežného prejednania obžaloby, vypustila odseky 2 a 3 § 186 Tr. por. V dôsledku toho odpadá dovtedy obligatórne predbežné prejednanie obžaloby senátom v prípadoch, keď spoločenská organizácia ponúkla prevzatie záruky za nápravu obvineného, ďalej vo veciach proti mladistvým a vo veciach proti osobám vo väzbe.

Novela sa však netýka ustanovenia § 192 Tr. por., podľa ktorého ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd pri predbežnom prejednaní obžaloby vždy aj o ďalšom trvaní väzby.

V praxi súdov nie sú jednotné názory na otázku rozhodovania o väzbe vo veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia príslušných spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v novelizovanom znení § 186 Tr. por., teda iný dôvod ako je väzba obvineného, ktorá sama o sebe nezakladá povinnosť predbežne prejednať obžalobu.

Pri riešení tejto otázky treba vychádzať z ustanovenia § 72 ods. 1 Tr. por., ktoré ukladá všetkým orgánom činným v trestnom konaní, teda aj súdu, povinnosť skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby ešte trvajú, a ak dôvody väzby pominú, obvineného ihneď prepustiť na slobodu.

V dôsledku toho ak predseda senátu pri štúdiu spisov vo väzobnej veci nezistí dôvody pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedené v novelizovanom znení § 186 Tr. por. a dôjde k názoru, že ďalšia väzba obvineného nie je odôvodnená, má možnosť. a) vyžiadať si stanovisko prokurátora a s jeho súhlasom rozhodnúť o prepustení obvineného z väzby ( § 72 ods. 2 Tr. por.), alebo b) keď prokurátor nebude s prepustením obvineného z väzby súhlasiť, nariadiť neverejné zasadnutie ( § 240 Tr. por.), na ktorom senát rozhodne o väzbe obvineného ( § 68 Tr. por.).

Naproti tomu, ak predseda senátu na základe štúdia príslušných spisov vo väzobnej veci nezistí niektorý z dôvodov pre predbežné prejednanie obžaloby uvedený v § 186 Tr. por. a dôjde k záveru, že ďalšie trvanie väzby obvineného je odôvodnené, postupuje podľa novelizovaného znenia § 196 ods. 1 Tr. por. a urobí príslušné opatrenia na prejednanie veci na hlavnom pojednávaní bez toho, aby nariadil neverejné zasadnutie senátu za účelom rozhodnutia, že sa obvinený ponecháva aj naďalej vo väzbe. Vyplýva to zo znenia § 192 Tr. por., podľa ktorého ak je obvinený vo väzbe, súd rozhodne o ďalšom trvaní väzby vtedy, keď obžalobu predbežne prejednával. V prípade, že obvinený po podaní obžaloby na súd požiada o prepustenie z väzby na slobodu, musí súd o takejto žiadosti neodkladne rozhodnúť bez ohľadu na to, či sú dané dôvody na predbežné prejednanie obžaloby uvedené v § 186 Tr. por. alebo nie ( § 72 ods. 2 Tr. por.).