Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 30.05.1974, sp. zn. 3 Co 84/74, ECLI:CZ:NS:1974:3.CO.84.1974.1

Právní věta:

Dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav pracovníka (ako zákonný predpoklad priznania jeho invalidity) sa hodnotí vo vzťahu k výkonu zamestnania pracovníka. Nemožno preto prihliadať aj k následkom nepriaznivého zdravotného stavu pracovníka, ktoré sa prejavujú napr. v jeho činnosti v polnohospodárstve, ak je pracovník súčasne jednotlivo hospodáriacim rolníkom.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 30.05.1974
Spisová značka: 3 Co 84/74
Číslo rozhodnutí: 5
Rok: 1975
Sešit: 1-2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Sociální zabezpečení
Předpisy: 101/1964 Sb. § 20
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Krajský súd v Bratislave potvrdil svojím uznesením rozhodnutie Správy dôchodkov v Bratislave o nepriznaní invalidného dôchodku navrhovateľovi.

V odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa navrhovateľ uvádzal, že je úplne invalidný v zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 101/1964 Zb., lebo už vôbec nemôže vykonávať práce na svojom poľnohospodárstve, v dôsledku čoho podstatne poklesol jeho príjem. V obci jeho bydliska nie je založené JRD a kedže sám nie je schopný pôdu obrobiť, nemá dosť prostriedkov na výživu rodiny.

Najvyšší súd SSR uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil.

Z odôvodnenia:

V konaní podľa ustanovenia § 244 a nasl. O. s. p. súd preskúmava správnosť rozhodnutia iného orgánu na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti takémuto rozhodnutiu. Z toho vyplýva, že vo veciach dôchodkového zabezpečenia súd sa môže zaoberať len tým nárokom, ktorý si navrhovateľ uplatnil žiadosťou a o ktorom Správa dôchodkov rozhodla napadnutým rozhodnutím.

Navrhovateľ si žiadosťou z 24. 5. 1973 uplatnil nárok na invalidný dôchodok. Podnik C. s. v B. B. v žiadosti navrhovateľa potvrdil, že navrhovateľ pracuje od 4. 4. 1960 ako člen ZS so zárobkom 1249,- Kčs a že bude v tejto funkcii pracovať aj po priznaní dôchodku so zárobkom 1150,- Kčs.

Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľa rozhodnutím z 29. 6. 1973 s odôvodnením, že nie je invalidný v zmysle ustanovenie § 20 zákona č. 101/1964 Zb. /1/

Súd sa preto mohol zaoberať len otázkou, či navrhovateľ spĺňa podmienky pre nárok na invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení (zákona č. 101/1964 Zb.), keď si navrhovateľ uplatnil tento nárok a odporca o ňom rozhodol.

Navrhovateľ nespĺňa podmienky pre nárok na invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok ako pracovník podľa ustanovenie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 101/1964 Zb. Podľa tohto ustanovenia jednou z podmienok pre vznik nároku je úplná (čiastočná) invalidita pracovníka, teda zhoršenie zdravotného stavu v rozsahu a s následkami v ňom uvedenými. Hodnotí sa pritom zhoršenie zdravotného stavu vo vzťahu k výkonu zamestnania. Neprihliada sa na následky, ktorými sa zhoršenie zdravotného stavu prejavuje mimo oblasť súvisiacu s výkonom zamestnania, teda ani na schopnosť vykonávať práce vyplývajúce z postavenia pracovníka, ktorý je zároveň jednotlivo hospodáriacim roľníkom. Navrhovateľ aj v odvolaní uvádzal, že nemôže vykonávať práce na svojom poľnohospodárstve. Tieto následky však nemožno hodnotiť pri posudzovaní jeho schopnosti pracovať ako strážnik v rámci pracovného pomeru.

Súd prvého stupňa zistil teda riadne skutkový stav a ani navrhovateľ v odvolaní neuviedol také okolnosti, ktoré by vyžadovali doplnenie dokazovania. Preto odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil podľa ustanovenia § 219 O. s. p.

1) Úplné znenie zákona so zmenami a doplnkami bolo vyhlásené pod č. 5/1972 Zb.