Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 22.05.1973, sp. zn. 1 To 11/73, ECLI:CZ:NS:1973:1.TO.11.1973.1

Právní věta:

Pokus trestného činu s tzv. kvalifikovanou skutkovou podstatou nie je možný, keď je použitie vyššej trestnej sadzby podmienené nedbanlivým spôsobením ťažšieho následku, ktorý porušuje taký istý druhový objekt, aký je predmetom ochrany v základnej skutkovej podstate a keď úmyselné spôsobenie takéhoto ťažšieho následku už zakladá znaky iného úmyselného trestného činu postihnutého vyššou trestnou sadzbou.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 22.05.1973
Spisová značka: 1 To 11/73
Číslo rozhodnutí: 9
Rok: 1974
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Pokus, Těžší následek
Předpisy: 140/1961 Sb. § 6 písm. a
§ 219
§ 222 odst. 1
§ 8 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 9/1974 sb. rozh.

Pokus trestného činu s tzv. kvalifikovanou skutkovou podstatou nie je možný, keď je použitie vyššej trestnej sadzby podmienené nedbanlivým spôsobením ťažšieho následku, ktorý porušuje taký istý druhový objekt, aký je predmetom ochrany v základnej skutkovej podstate a keď úmyselné spôsobenie takéhoto ťažšieho následku už zakladá znaky iného úmyselného trestného činu postihnutého vyššou trestnou sadzbou.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 22. 5. 1973 Sp. zn. 1 To 11/73.)

Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 9. marca 1973 sp. zn. 1 T 12/73 bol obvinený M. R. uznaný za vinného z pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 odst. 1, § 222 odst. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

15. augusta 1972 asi o 18.00 hod. v Piešťanoch na Dlhej ulici vo dvore rodinného domu č. p. 2919 dva razy bodol kuchynským nožom poškodeného J. J. do oblasti brucha. V dôsledku toho a predchádzajúcej choroby poškodeného nastal metabolický rozvrat vnútorného prostredia pri rozvinutom poúrazovom šoku a diabetickou komate, čo malo za následok, že poškodený 16. augusta 1972 zomrel. Obvinenému M. R. bol podľa § 222 odst. 2 Tr. zák. uložený trest odňatia slobody v trvaní 5 rokov, pre výkon ktorého bol podľa § 33a odst. 2 písm. a/ Tr. zák. zaradený do prvej nápravnovýchovnej skupiny.

Najvyšší súd SSR zrušil z podnetu odvolania krajského prokurátora v Bratislave uvedený rozsudok krajského súdu v celom rozsahu z dôvodov § 258 odst. 1 písm. d/ a e/ Tr. por. a na základe § 259 odst. 3 Tr. por. sám rozhodol vo veci tak, že konanie obvineného M. R. posúdil ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 odst. 1, 2 Tr. zák. a podľa § 222 odst. 2 Tr. zák. uložil obvinenému trest odňatia slobody v trvaní 8 rokov v prvej nápravnovýchovnej skupine.

Z odôvodnenia:

Krajský súd urobil chybu, keď správne zistené konanie obvineného M. R. posúdil ako pokus trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 odst. 1, § 222 odst. 1, 2 Tr. zák. Tento svoj právny postoj odôvodnil v podstate tým, že obvinený zamýšľal spôsobiť poškodenému ťažkú ujmu na zdraví, avšak z nedbanlivosti zapríčinil poškodenému smrť. Podľa názoru krajského súdu takéto prípady treba posudzovať ako nedokonaný trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 8 odst. 1, § 222 odst. 1, 2 Tr. zák.

Právne stanovisko krajského súdu je nesprávne.

Podľa § 8 odst. 1 Tr. zák. konanie nebezpečné pre spoločnosť, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu a ktorého sa páchateľ dopustil s úmyslom spáchať trestný čin, je pokusom trestného činu, ak k dokonaniu trestného činu nedošlo. Z uvedeného vyplýva, že pokus trestného činu podľa citovaného zákonného ustanovenia sa predovšetkým vyznačuje nedostatkom následku. Toto pravidlo platí aj v prípade tzv. kvalifikovaných trestných činov, t. j. trestných činov spáchaných za okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby, ak touto okolnosťou je ťažší následok, ktorý porušuje ten istý druhový objekt ( § 6 písm. a/ Tr. zák.). To znamená, že pokus trestného činu spáchaného za okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby, ak ide o ťažší následok, ktorý porušuje ten istý druhový objekt, je možný len vtedy, keď úmysel páchateľa smeruje k spôsobeniu ťažšieho následku, tento však nenastane pre okolnosti nezávislé od neho. Keď však k takémuto následku dôjde, môže ísť len o dokonaný trestný čin.

V danom prípade súd prvého stupňa správne zistil, že obvinený M. R. zamýšľal spôsobiť poškodenému len ťažkú ujmu na zdraví, že však v dôsledku poranení a pridružených komplikácií daných jeho nepriaznivým zdravotným stavom poškodený napriek poskytnutému lekárskemu ošetreniu nasledujúceho dňa zomrel. Krajský súd správne zistil aj to, že obvinený zavinil smrť poškodeného z nedbanlivosti. Konanie obvineného M. R., ktorý zamýšľal spôsobiť poškodenému ťažkú ujmu na zdraví, túto mu aj spôsobil (objektívne zistené vážne poranenia) a naviac z nedbanlivosti spôsobil jeho smrť, vykazuje všetky znaky dokonaného trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 odst. 1 Tr. zák. spáchaného za okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby uvedenej v odst. 2 § 222 Tr. zák.

V tejto súvislosti treba poukázať na to, že kvalifikácia pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 odst. 1 § 222 odst. 1, 2 Tr. zák., ktorý po subjektívnej stránke predpokladá úmysel páchateľa, aby mohla naznačovať, že úmysel páchateľa smeroval aj k ťažšiemu následku uvedenému v odst. 2, § 222 Tr. zák., ktorý aj nastal. V takom prípade by, pravda, konanie obvineného vykazovalo znaky trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák. Totiž ťažší následok uvedený v § 222 odst. 2 Tr. zák. je zákonným znakom trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý je úmyselným trestným činom, v dôsledku čoho by kvalifikácia činu podľa § 222 odst. 1, 2 Tr. zák. neprichádzala do úvahy. Je totiž pojmovo vylúčené zavinenie vo forme úmyslu k okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby ( § 6 Tr. zák.), ak táto okolnosť je zákonným znakom iného úmyselného činu postihnutého vyššou trestnou sadzbou.