Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 23.11.1973, sp. zn. Plsf 2/73, ECLI:CZ:NS:1973:PLSF.2.1973.1

Právní věta:

K dalšímu uplatňování směrnic a usnesení pléna a presidia bývalého Nejvyššího soudu vydaných k výkladu některých ustanovení občanského zákoníku, zákona o rodině, občanského soudního řádu a notářského řádu v rozhodovací i ostatní činnosti soudů a státních notářství.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 23.11.1973
Spisová značka: Plsf 2/73
Číslo rozhodnutí: 1
Rok: 1974
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Směrnice, Usnesení bývalého Nejvyššího soudu a Nejvyššího soudu ČSFR
Předpisy: 40/1964 Sb. 94/1963 Sb. 99/1963 Sb. 96/1963 Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

I.

V usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSSR z 1. 10. 1971, Plsf 1/71, k úkolům soudů a státních notářství po XIV. sjezdu Komunistické strany Československa bylo také zdůrazněno, že je nezbytné, aby v dozoru nad zákonností rozhodování soudů byla největší pozornost věnována soudům prvního stupně v zájmu potřebného zvyšování kvality jejich práce. S těmito základními články soustavy soudních orgánů přicházejí občané nejčastěji do styku a soudy prvního stupně mohou především realizovat XIV. sjezdem KSČ zdůrazněný úkol aktivně a cílevědomě působit k vytváření a upevňování socialistického právního vědomí občanů, a to nejen angažovanými a přesvědčivými rozhodnutími, ale také řádným postupem v řízení, jeho kulturností, důstojností a výchovným zaměřením.

Jedním z prostředků zvyšování kvality práce soudů a státních notářství jsou materiály zobecňující a usměrňující praxi těchto orgánů, zpracovávané soudy vyšších stupňů. Cílem těchto materiálů je dosáhnout podstatné zvýšení úrovně řízení a rozhodování soudů i státních notářství a důsledné dodržování norem hmotného i procesního práva. Mají být soudům prvního stupně (státním notářstvím) účinným návodem ke komplexnímu pohledu na řešené otázky a mají umožňovat, aby řešení nových výkladových otázek systematicky navazovalo na již dříve podaný výklad souvisících právních předpisů.

V právní úpravě občanskoprávních a rodinných vztahů i soudního řízení o nich došlo v roce 1964 k vydání základních kodexů – občanského zákoníku, zákona o rodině a občanského soudního řádu i notářského řádu, což si vyžádalo ucelenější a systematičtější výklad jejich ustanovení. Tomuto úkolu věnoval bývalý Nejvyšší soud v letech 1965 – 1967 velkou pozornost a zpracoval řadu rozborů a zhodnocení praxe soudů a státních notářství při aplikaci mnohých ustanovení uváděných předpisů, a to zejména v hlavních druzích soudní nebo notářské agendy. V těchto zobecňujících materiálech jsou obsaženy četné poznatky z praxe soudů i výklad ustanovení zákonů a jiných právních předpisů, jímž byla usměrňována rozhodovací činnost zejména soudů prvního stupně po vydání nových občanskoprávních kodexů.

Vzhledem k tomu, že bývalý Nejvyšší soud ukončil svou činnost v důsledku nové soudní organizace na základě federativního uspořádání státu a byl proveden kritický rozbor jeho činnosti v letech 1968 – 1969, jakož i vzhledem k tomu, že došlo k některým změnám v právním řádu, přistoupil Nejvyšší soud ČSSR ke zhodnocení účinnosti uvedených směrnic a usnesení pléna a presidia bývalého Nejvyššího soudu a jejich další použitelnosti v rozhodovací i ostatní činnosti soudů a státních notářství. Po uplynutí několika let od jejich vydání bylo možno hodnotit účinnost těchto materiálů i z hlediska změn ve společenských vztazích, upravených uváděnými zákony, a posoudit, zda podaný výklad zákonných ustanovení odpovídá současnému stavu rozvoje těchto vztahů a zda nadále slouží sledovanému účelu. Provedené zhodnocení umožní, aby se Nejvyšší soud ČSSR i nejvyšší soudy republik nemusely ve své zobecňovací a usměrňovací činnosti znovu vracet k již objasněným výkladovým otázkám a mohly pokračovat v řešení dalších problémů praxe soudů a státních notářství.

Podkladem pro zhodnocení účinnosti a další použitelnosti směrnic a usnesení pléna i presidia bývalého Nejvyššího soudu věnovaných výkladů ustanovení občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.), zákona o rodině (zákona č. 94/1963 Sb.), občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.) a notářského řádu (zákona č. 95/1963 Sb.) byla vyjádření Nejvyššího soudu České socialistické republiky (z 18. 9. 1972, Cpj 201/72, a z 29. 12. 1972, Cpj 198/72) a Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky (z 11. 9. 1972, Cpj 80/72, a ze 4. 1. 1973, Cpj 78/72), opírající se o poznatky krajských soudů v ČSR i SSR o použitelnosti těchto materiálů, a dále připomínky ministerstva spravedlnosti ČSR (z 15. 3. 1973, č. 947/72 – kontr.) a ministerstva spravedlnosti SSR (ze 16. 9. 1972, č. 212/72 – org. a z 19. 12. 1972, č. 133/72 – D/Vš).

Předmětem hodnocení byly tyto směrnice a usnesení pléna nebo presidia bývalého Nejvyššího soudu:

1/ Rozbor a zhodnocení praxe soudů při výkladu a používání ustanovení § 177 o. z., projednané a schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu z 1. 10. 1965, Pls 6/65, (uveřejněné pod III/1965 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR /str. 297/)

2/ Rozbor a zhodnocení soudního rozhodování o rozvodu manželství, projednané a schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu z 30. 5. 1966, Pls 4/66, (vydané v roce 1966 jako brožura pro služební potřebu soudů; část rozboru a usnesení byly uveřejněny pod IV/1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR /str. 353/)

3/ Rozbor a zhodnocení úrovně občanského soudního řízení u soudů prvního stupně ve vybraných druzích soudní agendy, projednané a schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu z 30. 5. 1966, Pls 5/66, (vydané v roce 1966 jako brožura pro služební potřebu soudů; usnesení bylo otištěno v sešitu č. 3/1966 Výběru rozhodnutí a sdělení ve věcech občanskoprávních, vydávaném dříve pro služební potřebu soudů)

4/ Rozbor a zhodnocení rozhodování soudů o výchově a výživě nezletilých dětí, projednané a schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu z 23. 6. 1967, Pls 4/67, (vydané v roce 1967 jako brožura pro služební potřebu soudů; usnesení bylo uveřejněno pod VI/1967 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR /str. 523/)

5/ Rozbor a zhodnocení praxe soudů při rozhodování a osvojení, projednané a schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu, jímž byla přijata směrnice z 23. 6. 1967, Pls 5/67, (vydané v roce 1967 jako brožura pro služební potřebu soudů; usnesení se směrnicí bylo uveřejněno pod VII/1967 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR /str. 527/)

6/ Rozbor a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 23. 11. 1967, Prz 36/67, a směrnice pléna Nejvyššího soudu z 18. 12. 1967, Pls 6/67, o předpokladech pro zvýšení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně, (vydané v roce 1967 jako brožura pro služební potřebu soudů; směrnice byla uveřejněna pod V/1968 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR /str. 194/)

7/ Rozbor a zhodnocení notářské praxe v řízení o dědictví a v řízení o registraci smluv, projednané a schválené usnesením pléna Nejvyššího soudu z 21. 2. 1967, Pls 1/67, (vydané v roce 1967 jako brožura pro služební potřebu státních notářství a krajských soudů; usnesení bylo uveřejněno pod V/1967 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR /str. 513/)

8/ Rozbor a zhodnocení praxe soudů při výkladu a používání některých ustanovení zákona o rodině, týkajících se účasti společnosti při výkonu práv a povinností k dětem, projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 1. 7. 1965, Prz 32/65, (otištěné v sešitu č. 5/1965 Výběru rozhodnutí a sdělení ve věcech občanskoprávních, vydávaném dříve pro služební potřebu soudů)

9/ Rozbor a zhodnocení praxe soudů při výkladu a používání ustanovení § 184 o. z., projednané a schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu ze 4. 9. 1965, Prz 39/65, (otištěné v sešitu č. 6/1965 Výběru rozhodnutí a sdělení ve věcech občanskoprávních)

10/ Zásady k výkladu některých otázek týkajících se ustanovení občanského zákoníku o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, schválené usnesením presidia Nejvyššího soudu z 12. 11. 1965, Prz 51/65, (otištěné v sešitu č. 6/1965 Výběru rozhodnutí a sdělení ve věcech občanskoprávních; podstatná část zásad byla uveřejněna pod č. 70/1965 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR)

11/ Zhodnocovací zpráva o zatímních zkušenostech z průzkumu o účasti národních výborů a společenských organizací v občanském soudním řízení a v řízení před státním notářstvím, projednaná a schválená usnesením presidia Nejvyššího soudu z 2. 9. 1966, Prz 32/66, (otištěná v sešitu č. 3/1966 Výběru rozhodnutí a sdělení ve věcech občanskoprávních).

Poznatky získané Nejvyšším soudem ČSSR vedou k závěru, že uvedené zobecňující materiály bývalého Nejvyššího soudu odpovídají potřebám praxe soudů a státních notářství, jsou návodem k metodicky správnému přístupu při aplikaci norem hmotného i procesního práva s cílem zvýšit společenskou účinnost rozhodovací činnosti soudů a státních notářství. Obsahují zcela převážně správný odborný i politický výklad jednotlivých ustanovení zákonů a jiných právních předpisů a nejsou poznamenány netřídními přístupy a ideovou rozkolísaností, jež by se projevila v hodnocení společenského významu a dopadu zákonů a jiných právních předpisů, jichž se podaný výklad týkal. Byly zpracovány před krizovým obdobím 1968 – 1969; v těchto letech nebylo v důsledku nesprávného chápání soudcovské nezávislosti v zobecňovací činnosti ani pokračováno a došlo ke stagnaci usměrňující činnosti bývalého Nejvyššího soudu vůči soudům nižších stupňů.

Téměř všechny získané připomínky vyjadřovaly shodný závěr, že uvedené směrnice a usnesení pléna i presidia bývalého Nejvyššího soudu mohou po vypuštění dále uváděných částí textu sloužit jako užitečná a praxi soudů (státních notářství) stále vyhovující pomůcka při výkladu a aplikaci zákonů, bude-li při jejich uplatňování brán zřetel na vývoj společenských vztahů v dalším období po vydání těchto materiálů. Bude proto vhodné, aby tyto materiály byly publikovány, protože mohou nadále kladně ovlivňovat práci soudů (státních notářství) a také uveřejňovaná judikatura z nich vychází a jejich znalost předpokládá.

Při nové publikaci budou vypuštěny části textu, které se již staly obsolentními pro změnu právní úpravy anebo již nevyhovují praxi v některých dílčích otázkách, v nichž výklad nebyl podán zcela správně nebo nebyl dostatečně instruktivní a úplný, a to v rozsahu uvedeném v části II. tohoto usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSSR. Publikovaný text bude doplněn odkazy zejména na pozdější uveřejňovanou judikaturu ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (dříve ve Sbírce rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR), která z výkladu obsaženého v uvedených materiálech bývalého Nejvyššího soudu vychází, doplňuje jej a řeší další souvisící výkladové otázky.

II.

Při dalším uplatňování směrnic a usnesení pléna a presidia bývalého Nejvyššího soudu, vydaných na podkladě zpráv, rozborů a zhodnocení praxe soudů a státních notářství k výkladu některých ustanovení občanského zákoníku, zákona o rodině, občanského soudního řádu a notářského řádu, v rozhodovací a ostatní činnosti soudů a státních notářství

A/ nelze již aplikovat a při opětovné publikaci třeba vypustit tyto části jejich textu:

1/ V Rozboru a zhodnocení soudního rozhodování o rozvodu manželství (Pls 4/66):

dosavadní oddíl II „Řízení o smíření manželů“ (str. 19 – 37 brožurového vydání rozboru z r. 1966 a str. 359 až 370 ročníku 1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR) a část textu týkající se řízení o smíření manželů v dosavadním oddílu IV. „Řízení o rozvod manželství“ str. 74 odst. 4, věta druhá a část věty třetí, str. 77 odst. 5 až str. 78 odst. 2, str. 85 odst. 2, věta druhá a třetí, a str. 92 odst. 2, část věty první, brožurového vydání a str. 393 odst. 4, věta druhá a část věty třetí, str. 395 odst. 4 a 5, str. 399 odst. 1, věta první a druhá, a str. 402 odst. 5, část věty první, ročníku 1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR), jakož i z usnesení pléna Nejvyššího soudu k tomuto rozboru závěry pod 1/ a 2/ (str. 114 odst. 2 až 6 brožurového vydání a str. 417 odst. 8, 9 a 10 a str. 418 odst. 1, 2 a 3 ročníku 1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR), a to vzhledem k nové právní úpravě obsažené v čl. I bod 3 zákona č. 49/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád.

2/ V rozboru a zhodnocení úrovně občanského soudního řízení u soudů prvního stupně ve vybraných druzích soudní agendy (Pls 5/66):

a/ v oddíle II/1 část textu o postupu soudů v případě nesplnění povinností účastníka řízení zaplatit soudní poplatek (str. 13 odst. 5 až str. 14 odst. 1 brožurového vydání rozboru z r. 1966) vzhledem k nyní platným ustanovením zákona č. 116/1966 Sb. o soudních poplatcích;

b/ v oddíle II/1 dále část textu týkající se rozhodování o vyloučení soudců (str. 18 odst. 4 /část první věty/ a odst. 5 i str. 19 odst. 1, 2 a 3) vzhledem k právní úpravě obsažené v čl. I bod 7 zákona č. 158/1969 Sb., kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním;

c/ v oddíle II/3 (str. 37 odst. 4) část textu týkající se otázky, zda se soud může spokojit s písemným znaleckým posudkem, vzhledem k nové právní úpravě obsažené v čl. I bod 7 zákona č. 49/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád;

d/ v oddíle III/A/1 část textu týkající se formulace žalobního návrhu ve věcech odškodnění pracovního úrazu (str. 52 odst. 2, věta třetí) vzhledem k tomu, že není v úplném souladu se závěry usnesení pléna Nejvyššího soudu k tomuto rozboru pod B/a ohledně úplnosti a výstižnosti žalobního návrhu (viz str. 92 odst. 7 brožurového vydání rozboru a str. 21 odst. 8 v sešitu č. 3/1966 Výběru rozhodnutí a sdělení ve věcech občanskoprávních);

e/ v oddíle III/1 (str. 52 odst. 6 až str. 53 odst. 1) a v oddíle III/5 (str. 61 odst. 2 až 5), jakož i v usnesení pléna Nejvyššího soudu k tomuto rozboru (str. 93 v odst. 5 brožurového vydání a str. 22 v odst. 4 sešitu č. 3/1966 Výběru rozhodnutí a sdělení ve věcech občanskoprávních) části textu týkající se rozhodčího řízení, a to vzhledem k ustanovením § 207 až § 216 zák. práce.

3/ V Rozboru a zhodnocení rozhodování soudů o výchově a výživě nezletilých dětí (Pls 4/67):

a/ v oddíle I/3/a část textu týkající se rozlišování sociálního a prospěchového stipendia dítěte (str. 80 odst. 1, poslední věta, brožurového vydání z r. 1967), protože otázka přihlížení ke stipendiu při stanovování výživného je tu bez zevrubnějšího výkladu omezována jen na případy, kdy dítě pobírá sociální stipendium, a na případy, v nichž to odůvodňují schopnosti a možnosti rodičů, bez potřebného uvažování této otázky i z hlediska odůvodněných potřeb dítěte;

b/ v oddíle I/5 (str. 147 odst. 3, věta druhá, odst. 4 až str. 148 odst. 1) část textu týkající se uzavírání dohod rodičů nezletilých dětí, protože v této části obsažený striktní výklad postupu soudu při uzavírání a schvalování dohod rodičů brání řešit věc schválením dohody i v některých případech, v nichž skutečně k dohodě rodičů shodným projevem vůle došlo;

c/ v oddíle III/c část textu týkající se otázky písemného znaleckého posudku (str. 217 odst. 2), a to vzhledem k ustanovení čl. I bod 7 zákona č. 49/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád.

4/ V Rozboru a zhodnocení praxe soudů při rozhodování o osvojení (Pls 5/67):

v oddíle III/4 (str. 87 odst. 3 brožurového vydání z r. 1967) část textu obsahující v souvislosti se zatímní péčí budoucích osvojitelů zmínku o pěstounské péči vzhledem k nyní platné úpravě podle zákona č. 50/1973 Sb. o pěstounské péči.

5/ V Rozboru a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně a ve Směrnici o předpokladech pro zvýšení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně (Pls 6/67):

a/ v oddíle II/B rozboru (na str. 26 odst. 3 brožurového vydání z r. 1967) a v oddíle IIC) b/2/bb rozboru (na str. 138 v odst. 4), jakož i v oddíle II/E rozboru (str. 157 v odst. 3 a 5) části textu vysvětlujícího, kdy ve věci jedná senát a kdy předseda senátu, a to vzhledem k ustanovení čl. I bod 9 zákona č. 158/1969 Sb., kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním;

b/ v oddíle II/C/a/2/bb rozboru (str. 52 odst. 5 až str. 53 odst. 1, 2) část textu týkající se přihlížení k předcházejícímu rozhodčímu řízení, a to vzhledem k ustanovení § 207 až § 216 zák. práce;

c/ v oddíle II/C/a/2/bb rozboru (str. 53 odst. 5 až str. 54 odst. 1) a v oddíle II3) A/b směrnice (str. 220 odst. 3 brožurového vydání a str. 202 odst. 1 ročníku 1968 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR) část textu o výkladu ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř., a to vzhledem k čl. I bod 11 zákona č. 49/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád;

d/ v oddíle II/C/b/4 rozboru (str. 146 odst. 3) text týkající se opravného prostředku proti usnesení o schválení smíru, a to vzhledem k nové právní úpravě obsažené v čl. I bod 17 zákona č. 49/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád;

e/ v oddíle II/E rozboru (str. 155 odst. 4 až str. 156 odst. 1) a v oddíle II3) A/c směrnice (str. 231 odst. 2 brožurového vydání a str. 208 odst. 5 ročníku 1968 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR) část textu týkající se rozlišování případů doplnění rozsudků na návrh a bez návrhu, a to vzhledem k čl. I bod 13 zákona č. 49/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád.

6/ V Rozboru a zhodnocení notářské praxe v řízení o dědictví a v řízení o registraci smluv (Pls 1/67):

a/ v oddíle II/A/c/4 (na str. 58 odst. 2 brožurového vydání z r. 1967) část textu „… a dále hodnota samotného autorského práva zůstavitele…“ vzhledem k tomu, že tento závěr není v rozboru doložen žádným zdůvodněním tohoto doporučovaného postupu při provádění soupisu aktiv a pasív dědictví;

b/ v oddíle II/A/c/6/cc (na str. 90 odst. 1) část textu ve znění „… o dohodě dědiců ohledně opatření dle § 41 not. ř.“, neboť v této souvislosti rozhodnutí státního notářství o svolení podle uváděného zákonného ustanovení nemá povahu schvalování dohody účastníků řízení o dědictví;

c/ v oddíle II/B/a/8 (na str. 122 odst. 6) odkaz na čl. 16 písm. d/III registrační směrnice, a to s ohledem na sdělení ministerstva spravedlnosti č. 17/1968 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti;

d/ v oddíle II/B/b/7 (na str. 145 odst. 4) odkaz na rozhodnutí uveřejněné pod č. 5/1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, které se týká prodeje movitých věcí (motorových vozidel)

a

B/ třeba také přihlížet i k těmto rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (dříve ve Sbírce rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR), jimiž byly uváděné směrnice a usnesení pléna i presidia bývalého Nejvyššího soudu (jakož i zprávy, rozbory a zhodnocení praxe soudů a státních notářství) v dílčích otázkách dále doplňovány:

1/ u Rozboru a zhodnocení praxe soudů při výkladu a používání ustanovení § 177 o. z. (Pls 6/65) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 35/1966, č. 77/1966, č. 71/1967, č. 107/1967, č. 4/1968, č. 29/1968, č. 86/1968, č. 1/1969, č. 25/1969, č. 22/1970, č. 59/1970, č. 78/1970 a č. 13/1973;

2/ u Rozboru a zhodnocení soudního rozhodování o rozvodu manželství (Pls 4/66) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 77/1967, č. 31/1968, č. 6/1970 a č. 87/1970;

3/ u Rozboru a zhodnocení úrovně soudního řízení u soudů prvního stupně ve vybraných druzích soudní agendy (Pls 5/66) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 30/1966, č. 32/1966, č. 63/1966, č. 5/1967, č. 14/1967, č. 41/1967, č. 48/1967, č. 76/1967, č. 114/1967, č. 19/1968, č. 24/1968, č. 25/1968, č. 52/1968, č. 65/1968, č. 4/1969, č. 19/1969, č. 49/1969, č. 54/1969, č. 56/1969, č. 72/1969,. č. 7/1970, č. 25/1970, č. 49/1970, č. 63/1970, č. 82/1970, č. 27/1970, č. 45/1970, č. 83/1970, č. 85/1970, č. 20/1971, č. 54/1971, č. 57/1971, č. 15/1972, č. 16/1972, č. 29/1972, č. 42/1972, č. 65/1972, č. 29/1973, č. 37/1973, č. 53/1973 a č. 55/1973;

4/ u Rozboru a zhodnocení rozhodování soudů o výchově a výživě nezletilých dětí (Pls 4/67) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 2/1967, č. 3/1967, č. 25/1967, č. 67/1967, č. 85/1967, č. 96/1967, č. 97/1967, č. 100/1967, č. 101/1967, č. 15/1968, č. 16/1968, č. 31/1968, č. 52/1968, č. 76/1968, č. 5/1969, č. 35/1969, č. 54/1969, č. 72/1969, č. 73/1969, č. 74/1969, č. 25/1970, č. 26/1970, č. 27/1970, č. 45/1970, č. 83/1970, č. 85/1970, č. 20/1971, č. 69/1971, č. 4/1972 a č. 30/1973;

5/ u Rozboru a zhodnocení praxe soudů při rozhodování o osvojení a u směrnice vydané na podkladě tohoto rozboru (Pls 5/67) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 69/1967 a č. 63/1970;

6/ u Rozboru a zhodnocení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně (Prz 36/67) a u Směrnice o předpokladech pro zvýšení úrovně soudních rozhodnutí v občanském soudním řízení u soudů prvního stupně (Pls 6/67) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 32/1967, č. 33/1967, č. 52/1968, č. 54/1968, č. 65/1968, č. 91/1968, č. 6/1969, č. 37/1969, č. 57/1969, č. 20/1970, č. 42/1970, č. 43/1970, č. 48/1970, č. 64/1970, č. 80/1970, č. 83/1970, č. 2/1971, č. 17/1971, č. 37/1971, č. 38/1971, č. 56/1971, č. 15/1972, č. 29/1972, č. 31/1972, č. 42/1972, č. 50/1972, č. 28/1973, č. 42/1973, č. 53/1973 a č. 54/1973;

7/ u Rozboru a zhodnocení notářské praxe v řízení o dědictví a v řízení o registraci smluv (Pls 1/67) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 9/1967, č. 10/1967, č. 42/1967, č. 52/1967, č. 62/1967, č. 63/1967, č. 66/1967, č. 83/1967, č. 84/1967, č. 93/1967, č. 94/1967, č. 95/1967, č. 120/1967, č. 8/1968, č. 9/1968, č. 10/1968, č. 42/1968, č. 56/1968, č. 61/1968, č. 78/1967, č. 93/1968, č. 8/1969, č. 9/1969, č. 28/1969, č. 60/1969, č. 62/1969, č. 78/1969, č. 76/1969, č. 80/1969, č. 5/1970, č. 11/1970, č. 12/1970, č. 18/1970, č. 30/1970, č. 67/1970, č. 89/1970, č. 14/1971, č. 15/1971, č. 32/1971, č. 33/1971, č. 34/1971, č. 36/1971, č. 65/1971, č. 20/1972, č. 21/1972, č. 22/1972, č. 41/1972, č. 42/1972, č. 46/1972, č. 66/1972, č. 74/1972, č. 49/1973, č. 50/1973;

8/ u Rozboru a zhodnocení praxe soudu při výkladu a používání některých ustanovení zákona o rodině, týkajících se účasti společnosti při výkonu práv a povinností rodičů k dětem (Prz 32/65), k rozhodnutím uveřejněným pod č. 2/1965, č. 11/1965, č. 31/1966, č. 64/1968, č. 90/1968, č. 84/1970 a č. 8/1971;

9/ u Rozboru a zhodnocení praxe soudů při výkladu a používání ustanovení § 184 o. z. (Prz 39/65) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 32/1965, č. 47/1966, č. 48/1966, č. 78/1966, č. 18/1967, č. 27/1967, č. 106/1967, č. 29/1968, č. 30/1968, č. 62/1968, č. 74/1968, č. 85/1968, č. 2/1969, č. 2/1970, č. 9/1970, č. 42/1970, č. 58/1970, č. 39/1971;

10/ u Zásad k výkladu některých otázek týkajících se ustanovení občanského zákoníku o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů (Prz 51/1965) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 28/1966, č. 36/1966, č. 46/1966, č. 60/1966, č. 17/1967, č. 31/1967, č. 104/1967, č. 3/1968, č. 73/1968, č. 50/1969, č. 21/1970, č. 57/1970, č. 76/1970, č. 18/1971, č. 34/1971, č. 21/1972, č. 42/1972 a č. 43/1972;

11/ u Zhodnocovací zprávy o zatímních zkušenostech z průzkumu o účasti národních výborů a společenských organizací v občanském soudním řízení a v řízení před státním notářstvím (Prz 32/66) k rozhodnutím uveřejněným pod č. 80/1966, č. 30/1967 a č. 32/1972.

III.

Plénum Nejvyššího soudu ČSSR se proto usnáší:

*1/ Směrnice a usnesení pléna a presidia bývalého Nejvyššího soudu Pls 6/65, Pls 4/66, Pls 5/66, Pls 1/67, Pls 4/67, Pls 5/67, Pls 6/67, Prz 32/65, Prz 39/65, Prz 51/65, Prz 32/66 a Prz 36/67 i jimi schválené rozbory, zhodnocení a zprávy jsou nadále použitelné v rozhodovací a ostatní činnosti soudů a státních notářství, a to ve znění vyplývajícím z části II. tohoto usnesení.

*2/ Předsedkyni občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR se ukládá zajistit v uvedeném rozsahu uveřejnění těchto materiálů bývalého Nejvyššího soudu s potřebnými redakčními úpravami. 1)

1) Nejvyšší soud ČSSR připravuje jejich publikaci vydáním sborníku, který bude obsahovat všechny tyto materiály.