Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 20.07.1973, sp. zn. 2 Cz 72/73, ECLI:CZ:NS:1973:2.CZ.72.1973.1

Právní věta:

Za prevod budovy alebo pozemku v zmysle ustanovenia § 490 ods. 2 O. z. treba považovať i zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva týchto nehnutelností.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 20.07.1973
Spisová značka: 2 Cz 72/73
Číslo rozhodnutí: 75
Rok: 1973
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Podílové spoluvlastnictví, Převod vlastnického práva, Řízení před státním notářstvím
Předpisy: 95/1963 Sb. § 63 40/1964 Sb. § 490 71/1967 Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 75/1973 sb. rozh.

Za prevod budovy alebo pozemku v zmysle ustanovenia § 490 ods. 2 O. z. treba považovať i zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva týchto nehnuteľností.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 20. 7. 1973, 2 Cz 72/73)

Zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva uzavretou 24. 4. 1972 medzi spoluvlastníkmi E. R., M. Š., A. P., O. T. a čs. štátom – ObNV v B. – V., došlo k reálnemu rozdeleniu pozemku parc. č. 1351 v B. vo výmere 3758 m2, a to podľa geometrického plánu z 19. 10. 1971, vyhotoveného Strediskom geodézie pre B. – m.

Štátne notárstvo Bratislava – mesto svojím rozhodnutím túto zmluvu bez vyžiadania ďalších podkladov registrovalo.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto rozhodnutím štátneho notárstva bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 63 ods. 1 Not. por. (zákona č. 95/1963 Zb.) štátne notárstvo preskúma, či je zmluva, ktorá bola ohlásená na registráciu, platná, najmä či sa svojím obsahom neprieči zákonu alebo ho neobchádza alebo inak neodporuje záujmom spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 490 ods. 2 O. z. (zákona č. 40/1964 Zb.) pre zmluvu o prevode poľnohospodárskeho (lesného) pozemku je potrebný súhlas okresného národného výboru. 1)

Predmetom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva bola v tomto prípade záhrada o výmere 3758 m2, z čoho zjavne vyplýva, že ide o poľnohospodársky pozemok. Keďže rozdelenie nehnuteľnosti treba v zmysle ustanovenia § 490 ods. 2 O. z. považovať za prevod, vyžadoval sa k predmetnému prevodu súhlas príslušného národného výboru. Národný výbor koná pri udeľovaní súhlasu podľa správneho poriadku (zákona č. 71/1967 Zb.) a svoj súhlas alebo nesúhlas vydáva formou rozhodnutia, proti ktorému majú účastníci konania právo odvolania. Takéto rozhodnutie však príslušný národný výbor nevydal a vyjadrenie ObNV v B. – V. na dotazníku, ktorý bol predložený štátnemu notárstvu spolu s ohlásenou zmluvou, takéto rozhodnutie nenahradzuje. Nemohlo sa teda štátne notárstvo uspokojiť s týmto vyjadrením a mať za to, že sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 490 ods. 2 O. z.

Tým, že štátne notárstvo registrovalo uvedenú zmluvu, porušilo zákon v ustanovení § 63 ods. 1 Not. por. v súvislosti s ustanovením § 490 ods. 2 O. z.

1) Porov. teraz zákon č. 159/1971 Zb. (príloha E, položka 7 ), v ČSR zákon č. 146/1971 Zb.