Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 28.03.1973, sp. zn. 2 Cz 24/73, ECLI:CZ:NS:1973:2.CZ.24.1973.1

Právní věta:

Bez vydania rozhodnutia štátneho notárstva o predaji nehnutelnosti nemožno s cenou nehnutelnosti, ktorú zložil záujemca o kúpu, nakladať podla ustanovenia § 87 Not. por. K vydaniu uznesenia o zastavení výkonu rozhodnutia predajom nehnutelnosti podla ustanovenia § 336 ods. 2 O. s. p. môže súd prikročiť len vtedy, ak má doložené, že sa neprihlásil žiadny záujemca o kúpu nehnutelnosti pri jej predaji štátnym notárstvom, alebo že sa nepodarilo nehnutelnosť predať žiadnemu z prihlásených záujemcov (§ 84 Not. por.).

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 28.03.1973
Spisová značka: 2 Cz 24/73
Číslo rozhodnutí: 76
Rok: 1973
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Notářství, Notářství státní, Řízení před soudem, Řízení před státním notářstvím, Rozhodnutí soudu, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 95/1963 Sb. § 84
§ 336
§ 337
§ 86
§ 87 99/1963 Sb. § 268
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 76/1973 sb. rozh.

Bez vydania rozhodnutia štátneho notárstva o predaji nehnuteľnosti nemožno s cenou nehnuteľnosti, ktorú zložil záujemca o kúpu, nakladať podľa ustanovenia § 87 Not. por.

K vydaniu uznesenia o zastavení výkonu rozhodnutia predajom nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 336 ods. 2 O. s. p. môže súd prikročiť len vtedy, ak má doložené, že sa neprihlásil žiadny záujemca o kúpu nehnuteľnosti pri jej predaji štátnym notárstvom, alebo že sa nepodarilo nehnuteľnosť predať žiadnemu z prihlásených záujemcov ( § 84 Not. por.).

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 28. 3. 1973, 2 Cz 24/73)

Okresný súd v Prievidzi nariadil pre vymôženie sumy 26 116 Kčs výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, a to rodinného domu čp. 137 v N. s pozemkom parc. č. 736/8.

Vo veci predaja nehnuteľnosti konalo potom Štátne notárstvo v Prievidzi (pod sp. zn. Nšn 402/69). Keď sa však uchádzačka o kúpu domu prihlásila a zložila odhadnú cenu na účet Okresného súdu v Prievidzi, štátne notárstvo bez toho, aby vydalo rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 86 ods. 1 Not. por., považovalo konanie na štátnom notárstve za skončené, čo Okresnému súdu v Prievidzi oznámilo listami z 22. 6. a z 8. 9. 1971.

Na základe týchto oznámení Okresný súd v Prievidzi svojím uznesením výkon rozhodnutia zastavil a účtovníčku súdu upravil, aby oprávnenému vyplatila sumu zloženú uchádzačkou o kúpu.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto uznesením súdu prvého stupňa bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 336 ods. 1 O. s. p. predaj nehnuteľnosti vykoná štátne notárstvo podľa ustanovení Notárskeho poriadku, zrazí trovy predaja a výťažok odovzdá súdu. Podľa ustanovenia § 336 ods. 2 O. s. p., ak sa nepodarí nehnuteľnosť predať, oznámi to štátne notárstvo súdu, ktorý zastaví výkon rozhodnutia.

Rozvrh výťažku predaja nehnuteľnosti sa vykoná podľa ustanovenia § 337 O. s. p.

Súd prvého stupňa v tejto veci nepostupoval podľa týchto zákonných ustanovení. Zastavil výkon rozhodnutia, hoci pre takýto postup neboli splnené podmienky uvedené v ustanovení § 336 ods. 2 O. s. p., prípadne v ustanovení § 268 ods. 1 O. s. p. Okrem toho upravil účtovníčku súdu, aby oprávnenému vyplatila sumu zloženú na kúpu nehnuteľnosti, no nepovšimol si pritom, že uvedená suma zložená na kúpu nie je výťažok predaja, lebo štátne notárstvo predaj nehnuteľnosti dosiaľ podľa ustanovení Notárskeho poriadku nevykonalo. Takéto prikázanie sumy nemožno považovať za rozvrhové uznesenie, ktorému malo predchádzať rozvrhové konanie.

Súd prvého stupňa bude môcť vykonať až rozvrh výťažku predaja ( § 337 ods. 1 O. s. p.) po tom, keď predaj nehnuteľnosti vykoná štátne notárstvo podľa ustanovení Notárskeho poriadku (porov. § 336 ods. 1 O. s. p.). Bez tohto vykonania predaja nehnuteľnosti, keď nešlo o prípad podľa ustanovenia § 336 ods. 2, prípadne § 268 odst. 1 O. s. p., nemohol súd výkon rozhodnutia zastaviť a nemohol ani vyplatiť oprávnenému sumu zloženú na kúpu nehnuteľnosti bez vykonania rozvrhového konania.

Súd prvého stupňa porušil teda svojím postupom v konaní a svojím rozhodnutím zákon v ustanoveniach § 336 ods. 2 a § 337 ods. 1 O. s. p.