Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.03.1970, sp. zn. 15 Co 60/70, ECLI:CZ:KSBR:1970:15.CO.60.1970.1

Právní věta:

Úraz školáka, k němuž došlo v přestávce mezi dvěma vyučovacími hodinami, třeba rovněž posoudit podle ustanovení zákoníku práce o odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech.

Soud: Krajský soud v Brně
Datum rozhodnutí: 12.03.1970
Spisová značka: 15 Co 60/70
Číslo rozhodnutí: 67
Rok: 1971
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Náhrada škody v pracovním právu, Odpovědnost za škodu při nemoci z povolání, Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu
Předpisy: 186/1960 Sb. § 5 99/1963 Sb. § 221 40/1964 Sb. § 421 65/1965 Sb. § 190
§ 191 66/1965 Sb. § 43
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 67/1971 sb. rozh.

Úraz školáka, k němuž došlo v přestávce mezi dvěma vyučovacími hodinami, třeba rovněž posoudit podle ustanovení zákoníku práce o odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech.

(Usnesení krajského soudu v Brně z 12. 3. 1970, 15 Co 60/70)

Okresní soud v Břeclavi zamítl žalobu nezletilého F. H., jíž se proti Československému státu – ONV v B. domáhal náhrady škody, kterou utrpěl v budově školy poraněním na oku jednáním svého spolužáka, a to v přestávce mezi vyučovacími hodinami. Soud prvního stupně neshledal na straně žalovaného odpovědnost ve smyslu ustanovení § 421 o. z.

K odvolání žalobce krajský soud v Brně zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí.

Z odůvodnění:

Z obsahu zjištění, provedeného soudem prvního stupně, je zřejmo, že k vážnému poranění levého oka nezletilého žalobce gumičkou, vystřelenou spolužákem nezletilým M. B., došlo dne 2. 10. 1967 v budově školy v B., o přestávce mezi čtvrtou a pátou vyučovací hodinou.

V rozhodnutí, uveřejněném pod č. 111/1967 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, bylo poukázáno na to, že úraz školáka v době vyučování nutno posoudit jako pracovní úraz. Zásady uvedené v tomto rozhodnutí třeba uplatnit i nyní za účinnosti ustanovení § 203 zák. práce a ustanovení § 43 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. (ve znění nařízení vlády ČSSR č. 60/1970 Sb.).

Třeba však mít za to, že i přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou součástí školního vyučování.

Z ustanovení zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), lze dovodit, že jednak je rodičům uložena povinnost zajistit účast jejich dětí na základním vzdělání, které je povinné pro veškerou mládež ( § 5 odst. 2 citovaného zákona) a naproti tomu školám z toho plyne povinnost vytvářet potřebné podmínky a předpoklady pro zajištění péče o děti po dobu jejich pobytu ve školách a dalších školních zařízeních.

Také článek 6 odst. 2 („Péče o zdraví a bezpečnost žáků“) Organizačních směrnic pro základní devítileté školy, uveřejněných ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací pod č. 13/1967, zdůrazňuje, že dozor nad žáky ve škole začíná 15 minut před počátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. 1)

Došlo-li proto k úrazu nezletilého žalobce v přestávce mezi dvěma vyučovacími hodinami, třeba mít zato, že se tak stalo v přímé souvislosti s vyučováním a v takovém případě jde o pracovní úraz podle ustanovení § 190 a násl. zák. práce, za který odpovídá podle ustanovení § 43 odst. 2 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. (ve znění nařízení vlády ČSSR č. 60/1970 Sb.) příslušný národní výbor, přičemž jde o odpovědnost objektivní, bez zřetele na zavinění.

Proto soud prvního stupně pochybil, posuzoval-li odpůrcovu odpovědnost za tento úraz podle ustanovení § 421 o. z. a z toho důvodu návrh zamítl.

Odpovědnosti za pracovní úraz nezletilého žalobce by se mohl žalovaný buď úplně nebo částečně zprostit jen tehdy, byl-li v daném případě dán některý ze zprošťovacích důvodů uvedených v ustanovení § 191 zák. práce.

Touto otázkou se však soud prvního stupně pro odchylný právní názor nezabýval.

Byl proto rozsudek soudu prvního stupně, vydaný na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, zrušen podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí.

1) srov. i článek 20 odst. 6 Pokynů k pracovnímu řádu pro učitele a ostatní pracovníky škol, uveřejněných ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, sešit 1/1968 (str. 16)