Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18.11.1982, sp. zn. 14 C 75/82, ECLI:CZ:OSP1:1982:14.C.75.1982.1

Právní věta:

Soudcům nenáleží přezkoumávat rozhodnutí orgánu pošty o nárocích vyplývajících z odpovědnosti pošty za věci dopravované poštou (srov. § 11 a § 12 zákona č. 222/1946 Sb. ve znění zákonů č. 86/1950 Sb. a č. 88/1950 Sb.). Do pravomoci soudců náleží rozhodovat o žalobách občanů o náhradu škody, podaných vůči poště poté, když nároky tohoto druhu nebyly občanům přiznány rozhodnutím příslušných orgánů pošty (a to ani na základě podaných opravných prostředků). Jde-li o uvedené nároky na náhradu škody vůči poště ze strany socialistických organizací, rozhoduje o nich hospodářská arbitráž.

Soud: Obvodní soud pro Prahu 1
Datum rozhodnutí: 18.11.1982
Spisová značka: 14 C 75/82
Číslo rozhodnutí: 20
Rok: 1986
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Náhrada škody, Pravomoc soudu, Řízení před soudem, Řízení rozhodčí
Předpisy: 222/1946 Sb. § 11
§ 12 121/1962 Sb. 99/1963 Sb. § 7
§ 244
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Navrhující organizace u soudu návrh na přezkoumání rozhodnutí orgánů pošty, kterými byl zamítnut její nárok na náhradu škody ve výši 101,40,- Kčs, vzniklé tím, že zásilka zboží, jež byla navrhující organizací odeslána příjemci, byla tímto adresátem vrácena zpět s tím, že byla vykradena. Nárok navrhující organizace na přiznání náhrady škody byl zamítnut rozhodnutími obvodní správy pošt Praha 1 a ředitelstvím pošt Praha. Navrhující organizace proto s poukazem na ustanovení části čtvrté, hlavy čtvrté občanského soudního řádu ( § 244 až § 250 o. s. ř.) navrhovala, aby zmíněná správní rozhodnutí byla zrušena.

Obvodní správa pošt Praha 1, proti níž byl návrh uplatněn, navrhovala, aby řízení o přezkoumání uvedených rozhodnutí orgánů pošty bylo zastaveno pro nedostatek pravomoci soudu k projednání takového návrhu.

Obvodní soud pro Prahu 1 svým usnesením řízení zastavil; toto usnesení nabylo právní moci.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 103 o. s. ř. přihlíží soud v každém stadiu řízení k tomu, zda jsou dány tzv. podmínky řízení, mezi něž patří i to, aby věc byla svěřena k rozhodování soudům.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 o. s. ř. je dána pravomoc soudů rozhodovat o jiných vztazích než jsou upraveny v ustanovení § 7 odst. 1 o. s. ř. jen tehdy, jestliže to zákon výslovně stanoví.

Podle ustanovení § 244 o. s. ř. soudy přezkoumávají rozhodnutí Úřadu důchodového zabezpečení a národních výborů ve věcech důchodového zabezpečení, rozhodnutí orgánů nemocenského pojištění v jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění a rozhodnutí orgánů výrobních družstev v týchž věcech; dále přezkoumávají kárná opatření uložená podle ustanovení § 77 zák. práce, rozhodnutí národních výborů o přístupnosti ústavní péče pro duševní poruchu nemocného podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, a rozhodnutí národních výboru, jimiž byly zamítnuty návrhy na opravu voličských seznamů podle ustanovení zákonů č. 44/1971 Sb., č. 53, 54, 55 a 56/1971 Sb. /1/. V širším rozsahu nebyla ustanovení § 244 o. s. ř. a § 70 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v jiných právních předpisech realizována.

K přezkoumávání rozhodnutí pošt, vydaných podle ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 222/1946 Sb. (ve znění zákonů č. 86/1950 Sb. a č. 88/1950 Sb.), o poště, pravomoc soudu dána není.

Řízení o návrhu na přezkoumání takových rozhodnutí musí být pro nedostatek soudní pravomoci zastaveno.

V projednávané věci šlo navrhující organizaci o její nárok na náhradu škody. Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, rozhoduje-li poštovní úřad o nárocích vyplývající z odpovědnosti pošty za věci dopravované poštou, může se ten , kdo není spokojen s rozhodnutím pošty (po vyčerpání opravných prostředků), dovolat náhrady pořadem práva.

Jde o jeden z případů tzv. dělené pravomoci, kdy soudnímu řízení o nárocích na náhradu škody musí předcházet rozhodnutí správního orgánu.

Zákon č. 222/1946 Sb., o poště, byl vydán před ustanovením hospodářské arbitráže zákonem č. 121/1962 Sb.

Vzhledem k uvedené právní úpravě je třeba vycházet z toho, že nároky na náhradu škody vyplývající z odpovědnosti za věci dopravované poštou ) v případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánů pošty) se uplatňují u soudu, je-li žalobcem občan ( § 7 odst. 1 o. s. ř.). je-li však navrhovatelem socialistická organizace, uplatňují se tyto nároky u orgánů hospodářské arbitráže ( § 1 písm. a/ a § 2 odst. 1 písm. b/ /2/ zákona č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži).

V projednávané věci by tedy nebyla dána pravomoc soudu ani k rozhodnutí o náhradě škody v tomto sporu mezi socialistickými organizacemi.

1) Viz také ještě rozhodnutí celního ředitelství o stanovení celní hodnoty obchodního zboží podle ustanovení § 112 odst. 1 a 3 zákona č. 44/1974 Sb. (celního zákona) ve znění zákona č. 117/1983 Sb.

2) Nyní jde o písm. c) po novelizaci zákona č. 121/1962 Sb. zákonem č. 166/1982 Sb. (viz úplné znění zákona č, 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, jak bylo se změnami a doplňky vyhlášeno pod č. 46/1983 Sb.).